vineri

24 mai, 2024

impozitarea veniturilor din activități independente

14 aprilie, 2024

Impozitarea veniturilor din activități independente se poate realiza în 3 moduri: pe baza normei anuale de venit, în sistem real (pe baza datelor din contabilitate) sau prin reținere la sursă.

Ce sunt veniturile din activitățile independente

Înainte de a explica cele 3 moduri în care se poate face impozitarea veniturilor din activități independente vom arăta, pe scurt, cum sunt definite aceste activități conform legislației din România.

Persoana fizică ce desfășoară cu regularitate, în mod continuu, o activitate pe cont propriu urmărind obținerea de venituri, și care întrunește criteriile care definesc o activitate independentă, obţine venituri din activități independente, se arată în ghidul „Tratamentul fiscal aplicabil veniturilor realizate de persoanele fizice din activităţi independente”, realizat de ANAF.


Activităţile pot fi desfășurate în calitate de persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale sau membri ai unei întreprinderi familiale.

Veniturile din activități independente sunt:

A. veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii și
B. veniturile din profesii liberale, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv
din activități adiacente.

Impozitarea veniturilor din activități independente – exemple de activități

A. Exemple de activităţi care generează venituri din activităţi independente: activități de producție, activități de comerț (cumpărare de bunuri în scopul revânzării acestora); organizarea de spectacole culturale, sportive; activități de editare, imprimerie, multiplicare; transport de bunuri și de persoane; activități de prestări de servicii etc


B. Constituie venituri din profesii liberale veniturile obținute din prestarea de servicii cu caracter profesional, a căror organizare și exercitare sunt reglementate potrivit actelor normative speciale.

Exemple de activităţi care intră în categoria veniturilor din profesii liberale: veniturile obținute de către medici, avocați, notari publici, executori judecătorești, experți tehnici și contabili, contabili autorizați, auditori financiari, consultanți fiscali, arhitecți, traducători, sportivi, precum și alte persoane fizice cu profesii reglementate în condițiile legii și a îndeplinirii a cel puțin 4 din criteriile specifice unei activități independente, prezentate mai jos.

Impozitarea veniturilor din activități independente – ce sunt activitățile independente

Îndeplinirea a cel puțin 4 dintre criteriile următoare încadrează activitatea ca fiind o activitate
independentă:

-persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității, precum și a programului de lucru – este îndeplinit atunci când cele trei componente ale sale sunt îndeplinite cumulativ;

-persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți – poate avea libertatea de a desfășura activitatea chiar și pentru un singur client, dacă nu există o clauză de exclusivitate în desfășurarea activității;

riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfășoară activitatea – riscurile asumate de prestator pot fi de natură profesională și economică, cum ar fi: incapacitatea de adaptare la timp și cu cele mai mici costuri la variațiile mediului economicosocial, variabilitatea rezultatului economic, deteriorarea situației financiare;

Impozitarea veniturilor din activități independente – criterii ce definesc activitățile independente

-activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară;

-activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;

-persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective;

-persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau
prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii.

Venitul net anual determinat pe baza normelor de venit

Revenind la impozitarea veniturilor din activități independente, cota de impozitare de 10% se poate aplica asupra venitului net anual determinat pe baza normelor de venit.

Impozitarea la norma de venit li se aplică acelor contribuabili care realizează venituri din activităţi independente prevăzute în nomenclatorul activităţilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, altele decât veniturile din profesiile liberale.

Activităţile pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit sunt stabilite prin ordin de către Ministerul Finanţelor (în corespondenţă cu activităţile din Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN).

Nivelul normelor de venit este stabilit de direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, respectiv a municipiului București şi se publică, anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica (împreună cu coeficienţii de corecţie stabiliţi prin consultarea consiliilor judeţene/ Consiliului General al Municipiului București).

Norma de venit pentru fiecare activitate desfășurată de contribuabil nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12.

Impozitarea veniturilor din activități independente pe baza normelor de venit

Pentru a-și stabili norma de venit şi impozitul aferent, contribuabilii:

-aleg valoarea normei de la locul de desfăşurare al activităţii;

-ajustează norma, după caz, prin aplicarea coeficienţilor de corecţie;

-dacă desfășoară activitatea pe perioade mai mici decât anul calendaristic, reduc proporţional norma de venit aferentă acelei activităţi astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfășurată activitatea;

-dacă desfășoară două sau mai multe activităţi prevăzute în nomenclator, stabilesc venitul net din aceste -activităţi prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activităţi;

-dacă desfășoară aceeași activitate în două sau mai multe locuri diferite pentru care venitul net se determină, de către contribuabil, pe baza normelor anuale de venit, stabilesc venitul net anual prin însumarea nivelului normelor de venit, corectate potrivit criteriilor specifice de la fiecare loc de desfășurare a activității;

-aplică cota de 10% asupra normei anuale de venit/normei anuale de venit ajustate, după caz, impozitul fiind final.

Impozitul se plăteşte până la data de 25 mai inclusiv a anului următor anului de realizare a venitului.

impozitarea veniturilor din activități independente
Foto: stevepb / pixabay.com

Impozitarea veniturilor din activități independente în sistem real

Contribuabilul poate trece, prin opțiune, la sistemul real de impozitare, prin completarea declaraţiei unice (formular 212). Sistemul real pentru care s-a optat este obligatoriu pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi. Opţiunea se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la impozitarea la normă de venit, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei unice.

Contribuabilii care au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro trec obligatoriu la sistemul real de impozitare începând cu anul fiscal următor celui în care au depășit acest nivel.

Așadar, impozitarea veniturilor din activități independente se face în mod obligatoriu în sistem real, adică pe baza datelor din contabilitate, în cazul contribuabililor care au avut venituri de peste 25.000 de euro într-un an.

Venitul net anual din activităţi independente se determină în sistem real, pe baza datelor din
contabilitate, ca diferenţă între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri.

Impozitarea veniturilor din activități independente – cum se calculează venitul brut

Venitul brut cuprinde:

a) sumele încasate și echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfășurarea activităţii;
b) veniturile sub formă de dobânzi din creanţe comerciale sau din alte creanţe utilizate în legătură cu o activitate independentă;
c) câștigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate independentă, exclusiv contravaloarea bunurilor din patrimoniul personal afectate exercitării activităţii, rămase la încetarea activităţii;
d) veniturile din angajamentul de a nu desfășura o activitate independentă sau de a nu concura cu o
altă persoană;
e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate independentă;
f) veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală, instalate ca aparate de taxat pe
autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi.

Impozitarea în sistem real – venit brut și cheltuieli deductibile

Nu sunt considerate venituri brute:

a) aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea unei activităţi sau în cursul desfășurării acesteia;
b) sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice sau juridice;
c) sumele primite ca despăgubiri;
d) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări și mecenat, conform legii, sau donaţii.

Cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității independente trebuie să îndeplinească o serie de condiţii generale pentru a putea fi deduse. Aici puteți consulta lista completă a condițiilor ce trebuie îndeplinite.

Stabilirea impozitului în sistem real

Iată cum se face impozitarea veniturilor din activități independente în sistem real:

a) contribuabilul stabilește venitul net anual recalculat/pierderea netă recalculată pe fiecare sursă din activităţile independente desfăşurate, prin deducerea din venitul net anual, determinat în sistem real, a pierderilor fiscale reportate;

b) contribuabilul stabileşte venitul net anual impozabil care se determină prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale, recalculate, din care se deduce contribuţia de asigurări sociale (CAS) datorată potrivit prevederilor titlului V – Contribuţii sociale obligatorii.

c) contribuabilul stabileşte impozitul prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil, din care se deduce, în limita impozitului datorat, costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale.

Veniturile din activităţi independente, ce se realizează într-o fracţiune de an sau în perioade diferite ce reprezintă fracţiuni ale aceluiași an, se consideră venit anual.

Impozitarea veniturilor din activități independente prin reținere la sursă

În anumite cazuri, impozitarea veniturilor din activități independente se face prin reținere la sursă. Este vorba, de exemplu, despre veniturile realizate în baza contractelor de activitate sportivă.

Contribuabilii care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii educaţiei fizice și sportului nr. 69/2000 (sportivi, antrenori, arbitri etc), datorează impozit pe venit prin reţinere la sursă, impozitul fiind final.

Plătitorul veniturilor, care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, este cel care calculează impozitul prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut (venitul datorat beneficiarului), îl reţine la sursă la momentul plăţii venitului şi îl plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

Contribuabilii nu au obligaţia de completare a Registrului de evidenţă fiscală și de conducere a evidenţei contabile.

Foto: stevepb / stevepb / pixabay.com

Dacă acest articol despre impozitarea veniturilor din activități independente vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

Impozitarea veniturilor din bursă și plata CASS. Acțiuni, obligațiuni
Impozitarea veniturilor din criptomonede și plata CASS. Exemple
Impozitarea veniturilor din arendă. Exemplu de calcul
Impozitarea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor. Ghid clar
Impozitarea veniturilor din chirii 2024 și plata CASS. Exemple clare
Impozitarea veniturilor din titluri de stat. Ce prevede Codul fiscal
Impozitarea veniturilor din obligațiuni și plata CASS. 4 exemple
Impozitarea veniturilor din transferul titlurilor de valoare. Ghid clar
Impozitarea veniturilor din investiții și plata CASS. Ghid cu exemple

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Retragerea doctorului Cîrstoiu din cursa pentru primăria Capitalei arată nu

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: