duminică

14 iulie, 2024

Fonduri pentru digitalizare IMM 2023

15 mai, 2023

Antreprenorii interesați de fonduri pentru digitalizare IMM 2023 pot accesa până la 100.000 de euro din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Digitalizare IMM 2023

Banii pot fi accesați prin Măsura 1. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor din cadrul Investiției I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, Componenta 9 din PNRR (Suport pentru sector privat, cercetare, dezvoltare și inovare).

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat Ghidul de finanțare, document ce detaliază condițiile de accesare a acestor fonduri. Valoarea totală alocată prezentului apel este de 347,50 milioane de euro.


Instrumentul de grant de până la 100.000 euro pe întreprindere va sprijini IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale.

Fonduri pentru digitalizare IMM 2023 – ce se finanțează

Vor fi finanțate activități/acțiuni specifice care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale precum:

– achiziții de hardware TIC (tehnologia informației și a comunicațiilor);
– achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;
– dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA (Robotic Process Automation);
– achiziții de tehnologii blockchain;
– achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;
– achiziționarea unui site de prezentare;
– achiziția de servicii de tip cloud și IoT;
– instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;
– consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile etc.

Bani pentru IMM 2023 – valoarea finanțării

Valoarea asistenței financiare nerambursabile a unui proiect este cuprinsă între:


a) 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere;
b) 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică;
c) 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie.

Valoarea asistenței financiare nerambursabile în euro se calculează în lei la cursul de schimb InforEuro din luna precedentă lunii elaborării ghidului și reprezintă 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru toate tipurile de beneficiari.

Fonduri pentru digitalizare IMM 2023 – valoarea cofinanțării

Restul de 10% reprezintă cofinanțare ce trebuie asigurată din surse proprii de către beneficiari.

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii noiembrie 2022: 1 euro = 4,9189 lei.

Sunt eligibile societățile care se încadrează în categoria de IMM și au sediul social în România.

Digitalizare IMM 2023 – criterii de eligibilitate

Solicitanții eligibili îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au calitatea de întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi (IMM-uri). Calitatea
trebuie să existe atât la data depunerii aplicației de proiect, cât și la data semnării contractului de finanțare;

b) sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021;

c) nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;

d) au înregistrat profit din exploatare în anul 2021;

e) se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea prevăzută;

Fonduri pentru digitalizare IMM 2023
Foto: geralt / pixabay.com

f) nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;

g) nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen;

h) nu intră în categoria de „întreprinderi aflate în dificultate”, așa cum acestea sunt definite în cuprinsul ghidului de finanțare (documentul poate fi accesat aici);

Fonduri pentru digitalizare IMM 2023 – criterii de eligibilitate

i) nu se află în stare de faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

j) nu fac obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună;

k) nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);

l) nu prevăd clonarea în scopuri reproductive; nu desfășoară activități destinate modificării patrimoniului genetic al ființei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activități de creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obținerii de celule stem, inclusiv de către mijloace de transfer nuclear de celule somatice;

Fonduri pentru digitalizare IMM 2023 – ce firme sunt eligibile

m) nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex);

n) nu desfășoară comerț sexual;

o) nu implică animale vii în scopuri experimentale și științifice în măsura în care respectarea „Convenției Consiliului Europei pentru protecția animalelor vertebrate utilizat în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice” nu poate fi garantată;

p) nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară sau financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare;

q) nu desfășoare activități legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor;

r) solicită ajutor de minimis a cărui valoare se încadrează in limitele prevăzute în ghidul de finanțare;

Fonduri europene pentru digitalizare IMM

s) se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minimum 6 dintre criteriile
de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), respectiv să devină o întreprindere:

i. în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în scopuri de afaceri (câte un user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul);

ii. care utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;

iii. care deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s;

Fonduri pentru digitalizare IMM 2023 – condiții de eligibilitate

iv. în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web (raportat la perioada de depunere a proiectului);

v. utilizează IoT (Internet of Things);

vi. utilizează cel puțin o rețea socială (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media; întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri banner) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);

digitalizare imm pnrr
Foto: geralt / pixabay.com

vii. utilizează CRM (Customer Relationship Management);

viii. cumpără servicii de cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile – de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii – care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));

ix. utilizează tehnologia de AI;

x. cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet;

xi. realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI1 prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);

xii. utilizează două sau mai multe rețele sociale.

Fonduri pentru digitalizare IMM 2023 – cheltuieli eligibile

Categorii de cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel de proiecte, sunt:

a) cheltuieli cu servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare;

b) cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune;

c) cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi;

Fonduri pentru digitalizare IMM 2023 – listă cu cheltuielile eligibile

d) cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;

e) cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei;

f) cheltuieli aferente achiziționării/închirierii pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;

Cheltuieli eligibile – digitalizare IMM-uri prin PNRR

g) cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;

h) cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;

i) cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;

Fonduri pentru digitalizare IMM 2023 – categorii de cheltuieli eligibile

j) cheltuieli cu serviciile pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT); Entitățile care furnizează astfel de servicii nu pot avea calitatea de furnizori și pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul unui proiect.

k) cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată). În cadrul acestei categorii de cheltuieli vor fi cuprinse obligatoriu și cursuri în domeniul IT pentru persoanele responsabile cu conducerea și controlul întreprinderii, cursuri care să aibă rolul de a-i ajuta pe aceștia să conștientizeze rolul digitalizării în creșterea unei întreprinderi. Cursurile de competențe digitale trebuie să fie acreditate Autoritatea Națională pentru Calificări sau /și cu recunoaștere națională/ internațională etc.

Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile,
este suportată din bugetul de stat.

Cine plătește cheltuielile cu publicitatea

Cheltuielile cu activitățile obligatorii de informare și publicitate, ce derivă exclusiv din Manualul
de identitate vizuală privind operațiunile finanțate din Mecanismul de Rederesare și Reziliență, vor fi suportate de beneficiar.

digitalizare imm pnrr
Foto: geralt / pixabay.com

Fonduri pentru digitalizare IMM 2023 – cheltuieli neeligibile

Următoarele cheltuieli nu sunt eligibile:

– alte cheltuieli care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile descrise mai sus;
– cheltuielile privind costuri administrative;
– echipamente second-hand;
– cheltuielile de personal;
– cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;
– contribuția în natură;
– amortizarea;
– achiziții în regim de leasing;
– achiziţia de terenuri.

Autoritățile estimează că vor fi finanțate circa 5.400 de IMM-uri. Solicitările de finanțare și documentele anexate vor fi transmise on-line prin utilizarea platformei pentru depunerea proiectelor de investiții finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilență. Platforma poate fi accesată la următorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro.

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2025.

Foto: geralt / geralt / geralt / geralt / pixabay.com

Te-ar putea interesa și:

Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023. Ghid în 12 pași

Credite capital de lucru pentru IMM-uri. Primești până la 1 milion de euro

Granturi pentru IMM. Cum poți primi până la 500.000 de euro

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: