duminică

14 aprilie, 2024

fonduri europene pentru tineri antreprenori

11 septembrie, 2022

Românii aflați la început de drum care au o idee de afacere au la dispoziție mai multe fonduri europene pentru tineri antreprenori.

Aceste fonduri europene pentru tineri antreprenori pot fi accesate pentru finanțarea afacerilor din diverse domenii, de la agricultură la industrie auto, de la turism la tehnologia informațiilor.

Românii pot accesa submăsura „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, programul dedicat tinerilor NEET („not engaged in education, employment or training”) sau Programul Innotech Student (pentru studenți, masteranzi sau doctoranzi).

Fonduri europene pentru tineri antreprenori în domeniul agriculturii


Tinerii interesați de agricultură pot accesa Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri din Programul Național de Dezvoltare Rurală (finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală).

Scopul Submăsurii este instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri ca şefi/ manageri ai unei
exploataţii agricole, pentru a încuraja tinerele familii să rămână în mediul rural și să ajute la
dezvoltarea competitivității acestuia și la formarea de parteneriate profesionale.

Cine sunt beneficiarii eligibili în cazul acestor fonduri europene pentru tineri antreprenori:

• Tinerii fermieri, cu vârste de cel puțin 18 ani, dar de maximum 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) și calificări adecvate, care se instalează pentru prima dată ca șefi unici ai exploatației agricole;
• Persoanele juridice cu mai mulți acționari, unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

Condiții minime de accesare:

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor sau a întreprinderilor mici și să dețină o fermă cu dimensiunea cuprinsă între 12.000 şi 50.000 S.O. (valoarea producției standard – în limba engleză „Standard Output”);
• Solicitantul trebuie să fi absolvit minimum 8 clase; trebuie de asemenea, să dețină competențe și aptitudini profesionale pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/ zootehnic/ mixt) – mai multe informații găsiți în Ghidul Solicitantului;
• Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri (PA);
• Planul de Afaceri va conține în mod obligatoriu modalitatea de gestionare a gunoiului de grajd;
• Implementarea PA trebuie să înceapă în cel mult șase luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
• Solicitantul se angajează să devină fermier activ în maximum 18 luni de la data instalării;
• Beneficiarul îşi va stabili domiciliul, sediul social şi locul de muncă – în cazul în care este încadrat
într-o activitate salarizată, în unitatea administrativ-teritorială (UAT) în care este înregistrată exploataţia sau zona limitrofă a UAT, până la demararea implementării PA.


Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activitățile relevante pentru implementarea corectă a Planului, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Fonduri europene pentru tineri antreprenori – ce puteți realiza prin Submăsura 6.1:

• Retehnologizarea fermelor (achiziția de utilaje/ echipamente/ irigații etc);
• Operațiuni de condiționare/ procesare;
• Agricultură ecologică;
• Integrarea într-o formă asociativă;
• Dezvoltarea unei ferme de subzistență (prin creșterea SO);
• Preluarea integrală a fermelor cu o valoare economică mică;
• Plantarea soiurilor autohtone / creșterea raselor de origine;
• Creșterea nivelului de calificare în domeniul agricol;
• Adaptarea fermelor la standarde de calitate și protecție a mediului.

Sprijinul nerambursabil în cazul acestor fonduri europene pentru tineri antreprenori se acordă pentru o perioadă de maximum 3 ani și este de:

• 70.000 de euro pentru fermele ce includ în PA operațiuni de condiționare-procesare sau agricultură ecologică (pentru exploatațiile între 30.000 – 50.000 SO);

• 60 000 de euro pentru fermele ce includ în PA operațiuni de condiționare-procesare sau agricultură ecologică (pentru exploatațiile 12.000 – 29.999 SO);

• 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 – 50.000 SO;

• 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 – 29.999 SO.

Beneficiarii acestor fonduri europene pentru tineri antreprenori vor primi:

• 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
• 25% din cuantumul sprijinului în funcție de implementarea corectă a PA.

Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul trebuie să dovedească sporirea performanţelor economice ale fermei prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată.

Instalarea tinerilor fermieri – schimbare majoră începând cu anul 2023

În iunie 2022, fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat că începând cu anul 2023 România va acorda fonduri europene pentru tinerii fermieri numai pentru zootehnie (reproducerea, creșterea, alimentația, ameliorarea și exploatarea animalelor domestice) și horticultură (pomicultură, legumicultură, floricultură și viticultură).

Cu alte cuvinte, vor fi excluși de la finanțare cei care cresc cereale sau alte culturi de câmp (ca de exemplu floarea-soarelui). Ministrul a mai declarat la acea dată că tinerii trebuie orientați spre activități sustenabile. Anterior, în februarie 2022, Adrian Chesnoiu a spus că 70% dintre tinerii fermieri care au primit fonduri europene de câte 40.000 de euro în perioada 2014-2020 au abandonat afacerea ori s-au reorientat.

Pentru perioada 2023-2027, Submăsura 6.1 ar urma să primească o finanțare totală de 450 de milioane de euro.

fonduri europene pentru tineri antreprenori
Foto: alex_agri / pixabay.com

Fonduri europene pentru tineri antreprenori – până la 25.000 de euro pentru tinerii NEET

Cei interesați de fonduri europene pentru tineri antreprenori pot accesa și liniile de finanțare „Viitorul pentru tineri NEET” (acronimul NEET vine din engleză, înseamnă „not engaged in education, employment or training” și se referă la tineri care nu urmează o formă de învățământ, nici cursuri profesionale, și care nici nu au un job).

Prin aceste proiecte tinerii șomeri cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani pot primi o finanțare de până la 25.000 de euro pentru a începe o afacere.

Proiectele pentru NEET sunt finanțate prin Programul Operațional capital Uman.

Aceste fonduri europene pentru tineri antreprenori au scopul de a-i integra pe piața muncii pe tinerii care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv pe cei cu risc de excluziune socială și a celor din comunitățile marginalizate (ca de exemplu persoanele de etnie romă).

Obiectivele programului „Viitorul pentru tineri NEET” sunt:

 • Creșterea ocupării tinerilor NEET șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare;
 • Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEET șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare.

Pentru a îmbunătăți situația tinerilor NEET și a facilita tranziția către piața muncii a acestora, se va acționa pe trei paliere: educație, formare, ocupare (inclusiv antreprenoriat).

Pentru a putea beneficia de finanțare, tinerii NEET trebuie să fie înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO), respectiv la Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM).

Doar tinerii ușor ocupabili primesc fonduri europene pentru tineri antreprenori

După înregistrare, tinerii NEET beneficiază de servicii de profilare, în urma cărora sunt încadrați în una dintre cele patru categorii din punct de vedere al ocupabilității: ușor, mediu, greu și foarte greu ocupabili.

Doar tinerii care sunt încadrați în categoria ușor ocupabili pot primi finanțare pentru începerea unei afaceri.

Înainte de a-și înființa întreprinderea, tinerii vor beneficia de sprijin sub forma unor servicii personalizate: consiliere / consultanță / mentorat / formare profesională antreprenorială, sprijin pentru elaborarea planului de afaceri etc., susținere în înființarea companiei etc. Aceste servicii pot fi furnizate membrilor grupului țintă până la data înființării efective a întreprinderii.

Ce trebuie să conțină planul de afaceri

Planurile de afaceri supuse procesului de selecție de către administratorul schemei de minimis vor include minimum următoarele elemente:

 • descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activități, rezultate, indicatori);
 • analiza SWOT a afacerii
 • schema organizatorică și politica de resurse umane;
 • descrierea produselor / serviciilor / lucrărilor care fac obiectul afacerii;
 • analiza pieței de desfacere și a concurenței;
 • strategia de marketing;
 • proiecții financiare privind afacerea.

Juriul de selecție a ideilor de afaceri va include obligatoriu un număr impar de membri din care se recomandă să facă parte reprezentanți ai:

 • Mediului de afaceri;
 • Patronatelor din aria de implementare a proiectului.

Doar pentru planurile de afaceri aprobate de către juriu se va acorda sprijin financiar în cadrul proiectului, pentru înființarea întreprinderii, precum și pentru dezvoltarea acesteia după înființare.

Fonduri europene pentru tineri antreprenori – suma maximă pe afacere

Subvenția maximă pentru un plan de afaceri aprobat (valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat unui beneficiar) este de 25.000 euro / plan de afaceri / firmă, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Pentru subvenția acordată este obligatorie angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite. Afacerile înființate trebuie să funcționeze minimum 12 de luni pe perioada implementării proiectului și să asigure o perioadă de sustenabilitate de minimum 6 luni.

Perioada de sustenabilitate a afacerii presupune continuarea funcționării acesteia, inclusiv obligația menținerii locului de muncă ocupat.

După înființarea întreprinderilor, în cadrul proiectului nu se mai pot oferi servicii de sprijin pentru funcționarea și dezvoltarea afacerii (consiliere antreprenorială, juridică, mentorat etc), întreprinderile fiind doar monitorizate cu privire la existenta și funcționarea acestora, crearea și menținerea locurilor de munca asumate, utilizarea și raportarea ajutorului de minimis etc.

Fonduri europene pentru tineri antreprenori studenți, masteranzi sau doctoranzi

Un alt tip de fonduri europene pentru tineri antreprenori constă în finanțările din Programul Innotech Student. Acest program cu finanțare europeană îi ajută pe studenți, masteranzi sau doctoranzi să înceapă o afacere. Ei pot primi până la 100.000 de euro.

Precum în cazul proiectelor dedicate NEET, și studenții, masteranzii și doctoranzii urmează cursuri de formare antreprenorială înainte de a primi finanțare.

Suma de bani pe care o va primi o afacere crește odată cu numărul de locuri de muncă create.

Suma maximă pe afacere: 100.000 de euro

Cuantumul maxim al ajutorului de minimis pentru fiecare întreprindere sprijinită este stabilit proporțional cu numărul de locuri de muncă create, după cum urmează:

A. Ajutor de minimis mai mic sau egal cu 40.000 de euro pentru minimum 2 locuri de muncă create;

B. Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 40.000 de euro dar mai mică sau egală cu 60.000 de euro pentru minimum 3 locuri de muncă create;

C. Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 60.000 de euro dar mai mică sau egală cu 80.000 de euro pentru minimum 4 locuri de muncă create;

D. Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 80.000 de euro dar mai mică sau egală cu 100.000 de euro pentru minimum 5 locuri de muncă create.

Grupul țintă din Programul Innotech Student este format din:

 • Studenți și masteranzi (ISCED 5-7) – Pentru ca o persoană să fie eligibilă trebuie să demonstreze că este înmatriculată cel puțin în anul 2 de studii de licență;
 • Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi);
 • Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, cel puțin în anul 2 de studii.

Activitatea noilor afaceri trebuie să se desfășoare în sectoare economice cu potențial competitiv:

 • turism și ecoturism
 • textile și pielărie
 • lemn și mobilă
 • construcții
 • industrii creative
 • industria auto și componente
 • tehnologia informației și comunicațiilor
 • procesarea alimentelor și a băuturilor
 • sănătate și produse farmaceutice
 • energie și management de mediu
 • bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică și biotehnologii
  activități profesionale, științifice și tehnice
 • distribuție

Programul Innotech Student – cât timp trebuie menținute locurile de muncă

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis prin Programul Innotech Student va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin numărul minim de persoane asumat prin planul de afaceri proporțional cu valoarea ajutorului de minimis aprobat.

Locurile de muncă vor fi menținute ocupate pentru o perioadă de minimum 12 luni consecutive, din care minimum 6 luni în etapa II de implementare și minimum 6 luni in etapa III de implementare.

Atât în perioada de 12 luni de implementare a planului de afaceri din cadrul etapei II, cât și în perioada de sustenabilitate (etapa III), beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să asigure menținerea locurilor de muncă în parametrii asumați prin planul de afaceri (normă de lucru, nivel salarial).

Foto: alex_agri / RonaldCandonga / pixabay.com

Vă recomandăm și:

Programul Innotech Student. Cum poți primi până la 100.000 de euro

Agro IMM Invest CAEN-uri eligibile. Lista completă a celor 84 de activități

Granturi pentru IMM. Cum poți primi până la 500.000 de euro

Digitalizarea IMM-urilor prin PNRR. Antreprenorii pot primi 100.000 de euro

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: