marți

20 februarie, 2024

proiecte cu finanțare europeană pentru școli

24 octombrie, 2022

Atât școlile din mediul rural, cât și cele din mediul urban, își pot crește bugetele cu ajutorul fondurilor europene. Dacă sunteți interesați de proiecte cu finanțare europeană pentru școli acest articol vă va fi de ajutor.

3,6 miliarde de euro pentru educație prin PNRR

Astfel de proiecte cu finanțare europeană pentru școli pot fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul VI (Politici pentru noua generație), Componenta C15 (Educație).

Obiectivul general al acestei componente este creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă.


Bugetul total pentru componenta Educație din PNRR, prin care pot fi susținute astfel de proiecte cu finanțare europeană pentru școli, este de 3,6 miliarde de euro.

PNRR Educație își propune să facă investiții în numeroase domenii, de la învățământul timpuriu (creșe, grădinițe) până la învățământul universitar.

Iată câteva dintre reformele propuse ce vor primi finanțare prin PNRR:

1. Prin PNRR vor putea fi accesate fonduri pentru construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe (alocarea totală este de 230 de milioane de euro).

Scopul acestor proiecte cu finanțare europeană pentru școli este creșterea capacității sistemului de învățământ, astfel încât să cuprindă în serviciile de educație timpurie antepreșcolară 19% din copiii de 0-3 ani (până în 2026). Acest lucru se va face prin investiții în infrastructură (construirea a 110 creșe eficiente energetic, la nivel național).


2. Înființarea, echiparea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate (cu precădere cei din mediul rural, din zone izolate și din categoriile defavorizate socio-economic). Bugetul este de 103 milioane de euro.

Obiectivul este creșterea capacității sistemului și a calității serviciilor de educație timpurie pentru îmbunătățirea ratelor de participare, atât la nivel antepreșcolar, cât și la nivel preșcolar, prin investiții în înființarea și operaționalizarea a 412 servicii complementare.

Proiecte cu finanțare europeană pentru școli – bani pentru educația timpurie

Serviciile complementare sunt servicii care vor funcționa, de regulă, în spații oferite de comunitate, inclusiv în spații oferite de unități de învățământ de stat sau private, în care se pot derula activități precum:

 • grupe pentru activități ludice, înființate în instituții din comunitate (cămin cultural, bibliotecă, biserică etc.);
 • ludoteci, care desfășoară activități de stimulare timpurie a dezvoltării copilului;
 • creșă sau grădiniță în familie / mame de zi;
 • servicii de sprijin pentru copiii din grupuri defavorizate la domiciliul furnizorului/vizite la domiciliu (în localități izolate);
 • centre multifuncționale pentru copil și familie, cu programe de educație parentală, programe de sprijin pentru educație, programe suport de educație și consiliere în diferite domenii, în funcție de nevoile familiei (juridic, sanitar etc.);
 • caravana educației timpurii (asigurată de echipe mobile, integrate, pentru educație parentală și educație timpurie, cu focalizare pe familiile și copiii din localități izolate).

Beneficiarii (operatori publici și privați) care îndeplinesc criteriile stabilite și primesc grantul vor avea responsabilitatea înființării și operaționalizării (dotării) serviciului/serviciilor complementar/-e, respectiv a încheierii contractelor cu furnizorii care vor livra mobilierul și echipamentele necesare.

Prin aceste proiecte cu finanțare europeană pentru școli, serviciile complementare din educația timpurie vor fi dotate cu:

 • mese și scaune pentru copii;
 • saltele pentru odihnă;
 • materiale și echipamente educaționale, inclusiv echipamente digitale (laptop, tablă smart, aparate de fotografiat și video digitale, covoare digitale pentru activități educative, tăblițe digitale pentru scris și desenat etc);
 • dulapuri pentru materiale și jucării și rafturi tip bibliotecă;
 • mobilier pentru baie, inclusiv mobilier pentru schimbarea scutecelor;
 • mobilier pentru spații administrative (birouri, scaune, dulapuri);
 • mobilier și echipamente pentru bucătărie.

Cele 412 servicii complementare vor deservi aproximativ 20.600 de copii.

Bani prin PNRR pentru combaterea abandonului școlar

3. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar (alocarea pentru aceste proiecte cu finanțare europeană pentru școli este de 500 de milioane de euro).

Scopul este reducerea abandonului școlar și acordarea de granturi unităților de învățământ cu risc crescut de abandon școlar. Se va dezvolta un mecanism de acordare a resurselor financiare care prevede resurse suplimentare pentru unitățile de învățământ care deservesc preponderent comunități minoritare sau sărace, inclusiv pentru angajarea de personal de suport și pentru activități de implicare a comunității în viața școlii.

Granturile vor fi acordate pentru o perioadă de maximum 3 ani, astfel încât să poată fi puse în aplicare toate activitățile care vizează sprijinirea elevilor din grupul țintă.

Fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică și școlile în coordonare își vor putea achiziționa minimum câte 2 clever classroom/grant.

Suma alocată per clever classroom va include și abonamente de internet (în condițiile în care unitatea de învățământ nu dispune deja de echipamente și internet care să le permită digitalizarea), cabluri, kituri științifice, abonamente la platforme educaționale, cheltuieli cu mentenanța.

Proiecte cu finanțare europeană pentru școli – în cadrul granturilor vor fi finanțate:

 • activități pedagogice și de sprijin, care includ, dar nu se limitează la cursuri de remediere (lb.română/lb.maternă, matematică/STEM);
 • activități de îndrumare, consiliere, tutorat, mediere în comunitățile romă;
 • îndrumare / instruire, dezvoltare personală, cursuri de educație parentală, metode de predare pentru elevii cu CES;
 • concursuri școlare, parteneriate cu ONG-uri, orientare în carieră, dezvoltare personală, dezvoltarea abilităților socio-emoționale;
 • activități adaptate destinate elevilor din grupuri vulnerabile (elevi romi, elevi cu nevoi educaționale speciale, alți elevi cu risc ridicat de abandon școlar);
 • activități de tip școală după școală;
 • activități outdoor, recreative, cercuri școlare, activități de sprijin individualizat;
 • subvenții;
 • activități extracurriculare, care includ, dar nu se limitează la vizite de documentare sau excursii, tabere, festivaluri, diverse evenimente;
 • activități nonformale, activități culturale comunitare, sportive, susținerea unor parteneriate între școli și cu alte entități;
 • participare la diferite concursuri, activități de networking școlar;
 • lucrări civile minore și achiziționarea de bunuri, cu impact redus sau fără impact negativ asupra mediului și achiziționarea de bunuri în scopuri educaționale (echipamente IT, software, echipamente sportive, birotică, amenajare spații de lectură, mobilier și alte materiale necesare pentru a fi instalate în spațiile de școlarizare);

Bani din PNRR pentru proiecte cu finanțare europeană pentru școli

 • servicii de internet pentru elevii din școală;
 • abonamente la diverse publicații sau taxe pentru resurse online;
 • transport de echipamente, servicii de asigurare, instalare și exploatare, instruire asociată și întreținere inițială;
 • echipamente și software (de exemplu, computere, laptopuri, camere foto / video, imprimante multifuncționale etc.) și alte bunuri / echipamente necesare activităților;
 • mobilier pentru spații de activități școlare (centre de consiliere, bibliotecă / centru de documentare și informare);
 • resurse educaționale, cărți, reviste, publicații.

În cadrul granturilor va exista posibilitatea achiziționării de către unitățile de învățământ cu personalitate juridică, inclusiv pentru școlile în coordonare, de CLEVER CLASSROOM pentru predare – învățare digitalizată, conexiune la internet.

proiecte cu finanțare europeană pentru școli
Foto: janeb13 / pixabay.com

Echiparea laboratoarelor de informatică prin PNRR

4. Pot fi propuse proiecte cu finanțare europeană pentru școli care au ca obiectiv echiparea laboratoarelor de informatică din unitățile de învățământ profesional și tehnic (ÎPT). Alocarea bugetară pentru acest program este de 16,3 milioane de euro.

Scopul este reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii educaționale a laboratoarelor de informatică.

Se preconizează că vor fi dotate 909 de laboratoare de informatică.

Pentru dotarea laboratoarelor de informatică din cele 909 de unități de învățământ ÎPT va fi lansată o schema de finanțare care va include tipurile de echipamente standard pentru dotarea laboratoarelor de informatică.

Achizițiile se vor realiza prin ISJ sau prin UAT/scoală.

Ministerul Educației va lansa un apel competitiv (beneficiari pot fi școlile și autoritățile locale, consiliile județene și primăriile). Prin intermediul schemei de finanțare fiecare instituție va beneficia de un grant în valoare maximă de 18.350 de euro pentru dotarea unui laborator de informatică.

Proiecte cu finanțare europeană pentru școli – dotarea atelierelor de practică

5. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic (ÎPT) are o alocare de 90,9 milioane de euro.

Scopul este modernizarea/extinderea infrastructurii educaționale a atelierelor școlare.

Pentru dotarea atelierelor de practică din 909 de unități de învățământ ÎPT, exclusiv liceele cu profil agricol, va fi lansată o schemă de finanțare care va include tipurile de echipamente standard pentru dotarea atelierelor de practică.

Achizițiile se vor realiza prin ISJ sau prin UAT/școală.

Ministerul Educației va lansa un apel competitiv (beneficiari pot fi școlile și autoritățile locale, consiliile județene și primăriile).

Prin intermediul schemei de finanțare fiecare școală va beneficia de un grant în valoare maximă de 100.000 de euro.

Atelierele de practică vor fi echipate conform standardelor didactice cu componente integrate de robotică și digitale. Atelierele de practică astfel dotate vor crește calitatea ofertei educaționale a școlilor din rețeaua ÎPT, prin diversificarea metodologiei didactice și adecvarea acesteia la specificul ÎPT: accentuarea învățării prin descoperire, a explorării, a rezolvării de probleme, învățării prin acțiune (learning by doing) etc., stimularea gândirii și a atitudinilor de tip antreprenorial, dezvoltarea deprinderilor practice.

Granturi pentru liceele agricole prin PNRR

6. Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare (alocare: 43,6 de milioane de euro).

Obiectivul este creșterea calității ofertei educaționale a învățământului profesional agricol prin transformarea liceelor agricole în principalele locuri de profesionalizare a viitorilor fermieri antreprenori și salariați în domeniile agriculturii, în strânsă legătură cu nevoia de înlocuire a fermierilor vârstnici și a șefilor de exploatații agricole.

Proiecte cu finanțare europeană pentru școli eligibile prin această componentă:

a) modernizarea și/sau extinderea spațiilor (lucrări de construcții) necesare pentru funcționarea laboratoarelor de informatică (câte un laborator de informatică pentru fiecare liceu agricol) și a atelierelor școlare de specialitate, cu respectarea condițiilor de protecția mediului;

b) modernizarea unor cantine și internate școlare pentru asigurarea condițiilor necesare de masă și cazare, în vederea atragerii unui număr mai mare de elevi pentru învățământul agricol;

c) înființarea/modernizarea unor construcții existente în cadrul actualelor microferme didactice cu profil vegetal, zootehnic sau de mică industrie alimentară, cu respectarea condițiilor de mediu;

d) achiziția de animale și material biologic în scop didactic în funcție de profilul fiecărui liceu;

e) achiziția de utilaje și echipamente agricole necesare pentru efectuarea lucrărilor agricole pe actualele loturi didactice;

f) pot fi finanțate proiecte cu finanțare europeană pentru școli și pentru înlocuirea centralelor individuale pentru încălzire, inclusiv a sobelor care funcționează pe consum de cărbune și lemn cu centrale noi care respectă standardele de mediu folosind energia electrică din rețeaua națională;

g) asigurarea unor suprafețe de teren în funcție de condițiile existente la nivelul fiecărui liceu agricol, pentru amplasarea de panouri fotovoltaice în vederea înlocuirii sursei de energie primară cu sursa de energie regenerabilă pentru încălzirea spațiilor, asigurarea apei calde menajere (în cazul cantinelor), ventilație și iluminat, atât pentru clădirile noi, cât și pentru cele care vor fi modernizate;

h) izolarea termică a pereților exteriori ai clădirilor noi, înlocuirea ferestrelor din lemn cu materiale noi, în cazul clădirilor vechi cu ocazia modernizării acestora, astfel încât să crească performanțele energetice a clădirilor, în conformitate cu cerințele din legislația națională și UE în domeniu.

Proiecte cu finanțare europeană pentru școli – resursele tehnologice digitale

7. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ (alocare bugetară de 478,5 milioane de euro).

Obiectivul este asigurarea infrastructurii și a resurselor tehnologice digitale în unitățile de învățământ din sistemul preuniversitar, cu precădere în școlile din zonele defavorizate.

Se oferă granturi pentru:

a) asigurarea resurselor tehnologice în unitățile de învățământ (echipamente digitale pentru învățarea în sistem blended learning) care nu au mai beneficiat de dotări echipamente IT prin alte tipuri de programe (achiziția de echipamente pentru școli care nu sunt dotate prin programul de granturi pentru echipamente de tip CLEVER classroom). Vor fi achizitionate ecrane inteligente interactive în fiecare sală de clasă, laptopuri/tablete pentru fiecare cadru didactic și elev, cu softuri educaționale preinstalate și conexiune la internet asigurate, echipamente periferice etc.

b) modernizarea a 5.200 de laboratoare de informatică în laboratoare educaționale digitale inteligente în unitățile de învățământ preuniversitar (în afara celor ÎPT).

c) dezvoltarea a 1.100 de hub-uri tehologice școlare de tip Smart Lab.

Proiecte cu finanțare europeană pentru școli – dotarea laboratoarelor și a atelierelor

8. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare (alocare de 600 de milioane de euro).

Scopul este asigurarea dotărilor necesare pentru atingerea standardelor de calitate în clasele de curs, precum și în laboratoare/cabinete școlare, în vederea asigurării unui sistem educațional rezilient și a dezvoltării de competențe relevante pe piața muncii, inclusiv asigurarea dotărilor și echipamentelor specializate de predare pentru elevii dezavantajat și pentru elevii cu cerințe educaționale speciale.

Asigurarea dotărilor necesare pentru sălile de clasă și laboratoare școlare pentru predare transdisciplinară se va realiza descentralizat la nivelul țcolilor, ISJ-urilor și autorităților publice locale.

Până în 2026 se estimează dotarea cu mobilier a 75.000 săli de clasă din cele 121.763 de săli de clasă existente în prezent, precum și a 10.000 de laboratoare de știință și cabinete școlare.

Investițiile vor fi făcute cu prioritate în școlile din zonele defavorizate și în acele unități școlare unde în ultimii 10 ani nu s-a mai investit în dotări pentru mobilier de săli de clasă și în laboratoare sau cabinete școlare.

Foto: White77 / janeb13 / pixabay.com

Vă recomandăm și:

Fonduri pentru tinerii întorși în țară. 40.000 € prin Start Up Nation Diaspora

Ce este cardul european de asigurări de sănătate. 14 explicații utile

Fonduri pentru start up. Ghid în 10 pași cu tot ce trebuie să știi

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: