miercuri

28 februarie, 2024

listă proiecte pnrr

23 noiembrie, 2022

Listă proiecte PNRR. Prin Planul Național de Redresare și Reziliență, România va primi 29,2 miliarde de euro de la Uniunea Europeană.

PNRR este structurat pe 15 componente care acoperă 6 piloni. Iată, mai jos, o listă cu toate componentele din PNRR, precum și exemple de investiții și reforme care vor fi realizate în cadrul fiecărei componente:

I. Tranziția verde

C1. Managementul apei

PNRR propune 2 reforme și 7 tipuri principale de investiții. Alocarea totală pentru această componentă este 1,46 miliarde de euro.

Listă proiecte PNRR – Reformele sunt următoarele:


R1. Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului de apă și apă uzată și pentru accelerarea accesului populației la servicii de calitate conform directivelor europene

R2. Reconfigurarea actualului mecanism economic al Administrației Naționale Apele Române (ANAR) în vederea asigurării modernizării și întreținerii sistemului național de gospodărire a apelor, precum și a implementării corespunzătoare a Directivei-cadru privind apa și a Directivei privind inundațiile

Ca urmare a investițiilor, se vor realiza, printre altele:

 • 1600 km construiți de rețele de apă – în localități cu peste 2000 locuitori
 • 2500 km construiți de rețele de canalizare în localități cu peste 2000 locuitori și 400 de km de rețele de canalizare în cele cu mai puțin de 2000 de locuitori
 • 12.900 de sisteme individuale sau alte sisteme adecvate construite și operaționale în aglomerările mai mici de 2000 de locuitori
 • conectarea a 88.400 de gospodării la rețele de apă și canalizare prin programul național Prima conectare la apă și canalizare
 • cel puțin 510 km de linii de apărare împotriva inundațiilor vor fi reabilitate
 • 25 de baraje existente, pentru care studiile de fezabilitate revizuite au stabilit că nu există alternative fezabile pentru a reduce riscurile de inundații vor fi reabilitate
 • 20 de poldere de prevenire a inundațiilor reabilitate sau nou realizate pe liniile de apărare existente împotriva inundațiilor.
 • realizarea cadastrului apelor

Listă proiecte PNRR – C2. Păduri și protecția biodiversității

Componenta C2 propune 2 reforme și 5 tipuri principale de investiții. Bugetul său este de 1,17 miliarde de euro.


Reformele:

R1. Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul forestier prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente

R2. Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea implementării coerente și eficace a Strategiei Europene privind biodiversitatea

Reformele și investițiile vor aduce rezultate precum:

 • cel mai amplu program de împăduriri, prin care vor fi plantate peste 56.700 de hectare de pădure
  – crearea a cel puțin 90 de pepiniere operaționale noi și renovate
 • crearea a cel puțin 3,15 milioane de metri pătrați de suprafețe noi de păduri urbane

Listă proiecte PNRR – C3. Managementul deșeurilor

Prin componenta C3, PNRR propune o reformă și 3 linii principale de investiții. Bugetul total propus este de 1,23 miliarde de euro.

R1. Îmbunătățirea guvernanței în domeniul gestionării deșeurilor în vederea accelerării tranziției către economia circulară

Sunt prevăzute investiții precum:

 • 513 echipamente pentru monitorizarea calității aerului, a radioactivității și a zgomotului, achiziționate și operaționale.
 • 13.800 de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor, înființate și operaționale.
 • 26 de instalații de reciclare a deșeurilor construite și în funcțiune
 • 504 de centre de colectare voluntară înființate și operaționale
 • 15 centre de colectare integrată în 15 aglomerări urbane
 • 254 de sisteme integrate de colectare a deșeurilor agricole compostabile

Listă proiecte PNRR – C4. Transport sustenabil

Această componentă are 2 reforme majore și 4 tipuri principale de investiții. Bugetul total propus însumează 7,62 miliarde de euro.

Reformele sunt următoarele:

R1. Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră

R2. Management performant pentru transport de calitate – Îmbunătățirea capacității instituționale de management și guvernanță corporativă

Listă proiecte PNRR – Investiții ce vor fi realizate în infrastructura rutieră:

 • Vehicule noi curate achiziționate de către entități publice, cu cel puțin 3% peste pragurile din Directiva privind Vehiculele Curate
 • Instalarea a 1.000 de sisteme de verificare a vitezei, 300 de radare mobile și 500 de camere video pentru creșterea controalelor de aplicare a limitelor de viteză și respectarea regulilor de siguranță
  rutieră
 • Casarea a cel putin 250.000 de autovehicule mai vechi de 15 ani (Euro 3)
 • 429 de kilometri de autostradă construiți; cu sistem ITS instalat și cu sisteme moderne de monitorizare și informare a utilizatorilor infrastructurii
 • 52 de stații electrice construite (cu 264 de puncte de încărcare – o medie de 5 puncte de încărcare/stație)
 • 625 de hectare de perdele forestiere liniare în lungul autostrăzilor nou construite;
 • 18 parcări securizate implementate în lungul autostrăzilor nou construite;
 • Aplicarea unui nou sistem de taxare, în special pentru traficul greu din România, conform principiului „poluatorul plătește”, inclusiv posibile stimulente pentru cei care dețin vehicule cu emisii zero/reduse;
 • Strategia națională privind siguranța rutieră și pachetul legislativ aferent, precum și implementarea de măsuri pentru reducerea cu 48% a numărului de puncte negre; reducerea cu 25% numărului de victime rezultate din accidente în trafic
 • Creșterea cu 100% a numărului de vehicule cu emisii zero (atât pentru pasageri, cât și pentru mărfuri) înmatriculate în România de la sfârșitul anului 2020 până la sfârșitul anului 2025

Listă proiecte PNRR – Investiții ce vor fi realizate în infrastructura feroviară:

 • 315 km de cale ferată modernizată, inclusiv cu cu sistem ERTMS 2
 • 110 km de cale ferată electrificată;
 • 2.426 km lungime totală de intervenții de tip ”quick wins” și reînoiri
 • 973 km de cale ferată cu sistem modern de centralizare și 121 de stații centralizate
 • Achiziția și modernizarea de material rulant feroviar

Investiții pentru metrou:

 • 12,7 km de rețea nouă de metrou, la București și Cluj-Napoca

C5. Valul Renovării

Componenta C5 propune 2 reforme principale și 4 categorii principale de investiții cu scopul de a implementa modificări legislative și programe, precum și un fond de renovare a clădirilor publice, rezidențiale și de patrimoniu. Bugetul total propus este de 2,2 miliarde de euro.

Listă proiecte PNRR – Reforme:

R1. Realizarea unui cadru normativ simplificat și actualizat care să sprijine implementarea investițiilor în tranziția spre clădiri verzi și reziliente

R2. Cadru strategic, normativ și procedural care să sprijine reziliența seismică a fondului construit

Investiții ce vor fi realizate:

 • Renovarea energetică moderată/aprofundată a circa 4,3 milioane de metri pătrați de clădiri rezidențiale multifamiliale și respectiv 2,3 milioane de metri pătrați de clădiri publice.
 • Cel puțin 10 scheme de certificare lucrători și specialiști în domeniul construcțiilor, furnizate în cadrul programelor de formare considerate cursuri de scurtă durată în cadrul programelor de învățare pe tot parcursul vieții pentru a îmbunătăți competențele locurilor de muncă verzi în contextul renovării energetice.
 • Cel puțin 8.000 de specialiști și lucrători din sectorul construcțiilor care au obținut o certificare de curs de scurtă durată pentru finalizarea cursurilor de formare în domeniul eficienței energetice.
 • Cel puțin 200 de profesioniști care au obținut o certificare pentru finalizarea instruirilor legate de eficiența energetică în domeniul clădirilor istorice.

Listă proiecte PNRR – C6. Energie

Componenta C6 propune 6 reforme și 6 tipuri principale de investiții. Bugetul total propus este de 1,62 miliarde de euro.

Reformele din domeniul energiei

R1. Reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investițiile private în producția de electricitate din surse regenerabile

R2. Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic

R3. Bugetarea verde

R4. Dezvoltarea unui cadru legislativ și de reglementare favorabil tehnologiilor viitorului,
în special hidrogen și soluții de stocare

R5. Reducerea intensității energetice a economiei prin dezvoltarea unui mecanism sustenabil de stimulare a eficienței energetice în industrie şi de creștere a rezilienței

R6. Creșterea competitivității șidecarbonizarea sectorului de încălzire – răcire

Listă proiecte PNRR – Ce investiții vor fi realizate:

 • Închiderea unei capacităţi instalate cumulate de 3.780 MW de producție de energie electrică pe bază de lignit și înlocuirea parţială a acesteia cu cel puţin 1.300 MW de investiţii în capacităţi de producţie orientate către viitor, flexibile și eficiente, de producţie energie electrică sau energie electrică și termică (Combined Heat and Power) pe gaz, pregătite pentru utilizarea gazelor din surse regenerabile sau cu emisii scăzute de dioxid de carbon
 • Atribuirea contractelor ca urmare a primei rude de proceduri de licitaţii pentru alocarea de contracte pentru diferenţă (CfD), pentru promovarea producţiei de electricitate din surse regenerabile (1.500 MW de capacitate instalată)
 • Instalarea și conectarea la reţea a cel puţin unei capacităţi suplimentare de 3.000 MW de energie din surse regenerabile (eoliană și solară)
 • Realizarea a 1.870 km de rețea de distribuție a gazelor regenerabile din regiunea Oltenia trebuie să fie finalizată și funcțională și va transporta cel puțin 20% gaz regenerabil atunci când va fi pus în
  funcțiune complet.
 • Punerea în funcțiune a fabricilor de baterii și a capacităților de asamblare cu o capacitate totală de cel puțin 2 GW pe an. Investițiile vor dezvolta lanțul valoric al bateriilor industriale, împreună cu
  producerea de celule și panouri fotovoltaice.
 • Finalizarea punerii în funcțiune a cel puțin 240 MW (480MWh) capacitate de stocare energie electrică cu scopul echilibrării sistemului de transmisie electricitate și integrării în rețea a capacităților solare și eoliene.
 • Finalizarea a cel puțin 50 de proiecte de eficiență energetică în industrie, realizând o reducere de cel puțin 30% a emisiilor indirecte și directe de gaze cu efect de seră comparativ cu emisiile ex-ante, monitorizate printr-o platformă IT pentru centralizarea și analiza consumului național de
  energie

Listă proiecte PNRR – II. Transformare digitală

C7. Transformare digitală

Componenta C7 propune 4 reforme și 19 investiții, iar bugetul total alocat este de 1,88 miliarde de euro.

Reformele sunt următoarele:

R1. Dezvoltarea unui cadru unitar pentru definirea arhitecturii unui sistem de tip cloud guvernamental

R2. Tranziția către atingerea obiectivelor de conectivitate UE 2025 și stimularea investițiilor private pentru dezvoltarea rețelelor de foarte mare capacitate

R3. Asigurarea securității cibernetice a entităților publice și private care dețin infrastructuri cu valențe critice

R4. Creșterea competențelor digitale pentru exercitarea funcției publice și educație digitală pe parcursul vieții pentru cetățeni

Listă proiecte PNRR – Investițiile care vor fi realizate:

 • Cloud guvernamental – legarea tuturor ministerelor și a agențiilor guvernamentale într-o singură rețea și o singură bază de date interoperabilă
 • Realizarea de 4 centre de date (principal / secundar) Tier IV&III by design, hardware și software cloud (IaaS/Paas/Saas)
 • 30 de aplicații de servicii digitale guvernamentale cloud-native în PaaS și migrarea celor existente care sunt cloud-ready / virtualizate în IaaS, în urma analizei dezvoltate pentru opțiunile de arhitectură cloud guvernamentale
 • Cel puțin 60 de instituții de sănătate publică digitalizate și 200 de instituții de sănătate publică vor beneficia de sisteme IT și infrastructură digitală a unităților de sănătate publică
 • Un nou centru de date operaționalizat pentru utilizarea Ministerului Justiției, a Ministerului Public și a instituțiilor subordonate, interoperabil cu cloud-ul guvernamental

Digitalizare prin PNRR

 • Operaționalizarea serviciilor digitale de e-guvernare în domeniul muncii și protecției sociale prin digitalizarea serviciilor oferite de Serviciul Public de Ocupare a Forței de Muncă, a prestațiilor de
  asistență socială gestionate de ANPIS a activității de control în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, inclusiv pentru implementarea venitului minim de incluziune VMI
 • 8,5 milioane cetățeni care vor avea cartea de identitate electronică
 • 30.000 de funcționari publici instruiți pentru dobandirea competențelor digitale avansate
 • 100.000 de persoane beneficiare de training pentru competențe digitale în cadrul bibliotecilor, transformate în hub-uri de învățare
 • 65 de structuri sprijinite în domeniul securității cibernetice
 • 790 de localități din zonele albe vor fi conectate la servicii de acces la internet de mare viteză într-o locație fixă în care piața nu poate furniza servicii.
 • 200 de ONG-uri vor fi sprijinite pentru digitalizarea activitatilor lor prin investiții în infrastructură digitală, creșterea competentelor digitale ale personalului și voluntarilor în furnizarea de servicii la
  distanță către beneficiari, dezvoltarea de platforme și solutii tip CRM
 • Personal din cel puțin 2.000 de IMM-uri instruiți în competențe digitale (cum ar fi instrumente și echipamente digitale, consolidarea competențelor digitale, inclusiv competențe legate de tehnologiile cloud și tehnologii specifice industriei 4.0)

Listă proiecte PNRR – III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii

C8. Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii

Prin componenta C8 sunt propuse 6 reforme și 10 investiții, iar bugetul total propus este de
456,9 milioane de euro.

Măsuri de reformă:

R1. Reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) prin digitalizare
R2. Modernizarea sistemului vamal și implementarea vămii electronice
R3. Îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară
R4. Revizuirea cadrului fiscal
R5. Crearea și operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare
R6. Reforma sistemului public de pensii

Listă proiecte PNRR – Rezultate așteptate:

 • Intrarea în vigoare a cadrului legal pentru înrolarea obligatorie a contribuabililor persoane juridice în SPV (Spatiul Privat Virtual) și înrolarea suplimentară a minimum 500.000 de contribuabili în SPV
 • Modernizarea infrastructurii hardware-software și a infrastructurii suport pentru furnizarea serviciilor electronice către contribuabili – 60% din serviciile destinate contribuabililor persoane juridice trebuie să fie disponibile online
 • Registrul electronic al riscurilor complet funcțional și operaționalizarea platformei Big Data / Analytics
 • Cel puțin 600.000 de case de marcat conectate la sistemul electronic al ANAF
 • creșterea ponderii veniturilor colectate raportat la PIB cu cel puțin 2,5 puncte procentuale față de anul 2019
 • reducerea decalajului la TVA cu 5 puncte procentuale raportat la valoarea din 2019
 • Actualizarea și modernizarea sistemului informatic privind dezvoltarea și gestionarea bugetului național, prin valorificarea masivă de date și informații care să reflecte cât mai bine cheltuielile
  bugetare, la nivel de politici și programe
 • Pentru sistemul vamal: 100% infrastructură hardware-software modernizată
 • Intrarea in vigoare a legii de modificare a Codului Fiscal privind reducerea graduală a ariei de aplicabilitate a regimului special de taxare pentru microîntreprinderi.
 • Implementarea unui sistem informatic pentru Casa Națională de Pensii Publice (CNPP)

Listă proiecte PNRR – C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare

Componenta C9 propune 5 reforme și 10 tipuri principale de investiții, cu un buget total de 2,55 miliarde de euro.

Listă proiecte PNRR – Reformele:

R1. Transparentizare legislativă, debirocratizare și simplificare procedurală destinate mediului de afaceri

R2. Eficientizarea guvernanței în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării

R3. Reforma carierei de cercetător

R4. Consolidarea cooperării dintre mediul de afaceri și cel de cercetare

R5. Sprijin pentru integrarea organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul european de cercetare

În urma investițiilor propuse, vor fi obținute următoarele rezultate:

 • Cel puțin 5.400 de contracte de finanțare prin schema de ajutor de stat pentru digitalizarea IMM-urilor și transformare digitală și tehnologică
 • Cel puțin 280 de contracte de finanțare prin Schema de minimis pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare la bursa România va pune în aplicare recomandările detaliate în viitoarea facilitate de susținere a politicilor.
 • Pentru a aborda fragmentarea tematică a organizațiilor CDI, vor fi stabilite 5 centre de competență, câte unul pentru fiecare misiune Horizon. Fiecare centru de competențe va avea ca scop sprijinirea a cel puțin 3 cereri peste pragul către Orizont Europa până în 2026 și atragerea unui buget CDI suplimentar din sectorul privat.
 • 500 de vouchere pentru solicitanții care depun o propunere de proiect în cadrul cererilor de înscriere în cadrul programului Horizon Europe și au trecut de faza de eligibilitate; finanțarea a 100 de proiecte conduse de cercetători internaționali de top

Listă proiecte PNRR – investiții pentru cercetare și dezvoltare

 • 50 de cercetători primesc un grant pentru a realiza proiecte de cercetare din Orizont 2020 și Orizont Europa
 • Fondul de Fonduri de capital de risc pentru Redresare, gestionat împreună cu Fondul European de Investiții ca și partener de implementare
 • Garanție de portofoliu pentru Acțiune climatică înființată și operațională, gestionate împreună cu Fondul European de Investiții ca și partener de implementare
 • Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes, gestionat împreună cu Banca Europeană de Investiții ca și partener de implementare
 • Instrumentul financiar pentru eficiență energetică, gestionat împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ca și partener de implementare
 • Printr-un Proiect European de Interes Strategic (IPCEI) în domeniul microelectronicii, cel puțin 2 entități din România vor participa în consorțiile răspunzând apelurilor de proiecte ale Întreprinderii
  Comune Tehnologii Digitale Esențiale.

Listă proiecte PNRR – C10. Fondul local

Componenta C10 are 5 reforme principale și 6 tipuri principale de investiții, cu un buget total de 2,1 miliarde euro prin care administrația locală să poată realiza dezvoltarea necesară.

Reforme principale:

R1. Crearea cadrului pentru mobilitate urbană durabilă
R2. Crearea cadrului de politică pentru o transformare urbană durabilă
R3: Crearea unui cadru de politică pentru o transformare rurală durabilă: instituirea de consorții administrative în zonele rurale funcționale
R4: Îmbunătățirea calității locuirii
R5: Dezvoltarea sistemului de planificare – Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor

Listă proiecte PNRR – Câteva dintre rezultatele așteptate:

 • Semnarea a cel puțin 40 de contracte de servicii de transport public care expiră în 2021-2026 ca urmare a procedurii de licitație deschisă la nivelul reședințelor de județ
 • 1.104 unități de locuit construite pentru profesioniștii din domeniul sănătății și educației, în orașe sau în zonele rurale în care accesul la educație și asistență medicală este insuficient din cauza lipsei de profesioniști
 • 4.142 de unități de locuit, construite în zonele urbane sau în zonele rurale, pentru tineri care provin din comunități/grupuri vulnerabile, intervenția fiind sprijinită de măsuri complementare din domeniul social/educație/piața forței de muncă;
 • 1.135 de vehicule noi nepoluante cu zero emisii gaze de eșapament (200 buc. – autobuze electrice/hidrogen 12-18m, 515 buc. – autobuze electrice/hidrogen 10m, 50 buc. – tramvaie, 50 buc. – troleibuze cu baterii 12-18m, 320 buc – microbuze electrice/hidrogen)
 • 13.200 de puncte de încărcare vehicule electrice în total, în toate categoriile de localități
 • 491 de unități administrativ-teritoriale cu sisteme dezvoltate/extinse – Sisteme de Transport Inteligent și e-ticketing/alte infrastructuri TIC
 • 1.000 de microbuze electrice/hidrogen achiziționate pentru scopuri comunitare
 • 1.091 de km – lungimea pistelor de ciclism finalizate și operaționale, inclusiv măsurile de siguranță rutieră aferente
 • 1,3 milioane de metri pătrați suprafața totală construită renovată moderat clădiri publice
  orașe și comune
 • 378 de documentații de amenajarea teritoriului, urbanism, respectiv planuri de mobilitate urbană ce vor fi elaborate în format digital și aprobate

IV. Coeziune socială și teritorială

Listă proiecte PNRR – C11. Turism și cultură

Componenta C11 propune 3 reforme și 7 investiții pentru a răspunde provocărilor și a propulsa turismul de destinație, cu un buget total alocat de 449,01 mil. euro.

Reforme:

R1. Operaționalizarea organizațiilor de management al destinației (OMD-uri)
R2. Crearea cadrului pentru operaționalizarea traseelor cicloturistice la nivel național
R3. Reformarea sistemului de finanțare a sectorului cultural

Investiții ce vor fi realizate:

 • Acreditarea a 8 OMD de către ministerul de resort, cu participarea agențiilor de dezvoltare regională, a autorităților locale și a altor părți interesate relevante la destinație, pentru a furniza strategii ale OMD-urilor, cu un accent special pe dezvoltarea piețelor țintă internaționale și promovarea transformării socio-economice durabile / ecologice în zonele rurale și defavorizate
 • Creșterea cu 20% pana la sfarsitul anului 2025 a numărului de turiști straini atrași în zonele unde sunt localizate OMD-urile regionale, raportat la cifrele dinl 2019
 • 225 de situri restaurate vor fi deschise turiștilor: 12 rute (trasee) culturale dezvoltate și marcate, 5 castele, 5 curii, 10 biserici de lemn, 5 cule, 10 biserici și mănăstiri, 5 castre romane, 5 cetăți, 30 de case tradiționale în Delta Dunării, 150 de case rurale tradiționale, 10 muzee

Listă proiecte PNRR în domeniul turismului

 • 3.000 km de piste pe trasee velo naționale, inclusiv traseele EuroVelo
 • 50 de localități cu populație sub 50.000 de locuitori vor beneficia de implementarea a două programe de finanțare pilot care vor dezvolta proiecte de educație culturală
 • 40 de microîntreprinderi, mici, mijlocii și alte persoane juridice active în domeniul producției și distribuției de filme finanțate pentru dezvoltarea de capacități digitale de editare și postproducție pentru produse digitale

V. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională

C12. Sănătate

Componenta C12 propune 3 reforme și 2 tipuri principale de investiții cu un buget total de 2,45 miliarde de euro.

Reforme în domeniul sănătății:

R1. Dezvoltarea capacității pentru gestionarea fondurilor publice din sănătate
R2. Dezvoltarea capacității de investiții în infrastructura sanitară
R3. Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și managementul resurselor umane din sănătate

Listă proiecte PNRR – Rezultatele așteptate:

 • 200 de centre comunitare nou construite sau renovate. Funcționalitatea centrelor comunitare integrate include spații pentru furnizarea de servicii medicale, sociale, educaționale în conformitate cu prevederile legislației specifice și a problemei grupurilor vulnerabile identificate din punct de vedere medico-socio-economic.
 • Cel puțin 300 de comunități slab deservite, inclusiv comunități cu populație majoritar romă sau comunități rome, vor avea acces la servicii medicale prin centrele comunitare integrate.
 • 119 de cabinete de planificare familială echipate și / sau reabilitate.
 • Cel puțin 3.000 de asociații de cabinete / cabinete ale medicilor de familie vor fi echipate sau renovate pe baza unui apel deschis.
 • 25 de unități de terapie intensivă vor beneficia de investiții în infrastructura pacientului critic neonatal pentru diagnosticarea precoce, tratamentul prenatal / neonatal și postnatal.
 • Cel puțin 30 de unități de îngrijire ambulatorie vor fi modernizate, reabilitate, extinse (inclusiv prin construcția de clădiri noi) și echipate.
 • Cel puțin 25 de spitale publice vor beneficia de echipamente și materiale pentru a reduce riscul de infecții infecții asociate asistenței medicale.
 • 10 unități medicale mobile vor fi echipate cu echipamente pentru screeningul cancerului de sân și de col uterin.
 • 3.000 de angajați care lucrează în domenii legate de sănătate din administrația centrală, instituții descentralizate, conducerea unităților de asistență medicală și personal care acordă îngrijire directă
  pacienților instruiți în prevenirea corupției și abordarea conflictelor de interese din sistemul de sănătate.
 • 1.000 de manageri de spitale, membri ai comitetelor de conducere, șefi de secție / laborator / farmacie, manageri ai direcțiilor județene de sănătate publică și a oficiilor județene de asigurări de sănătate, medicii de familie care gestionează cabinetele individuale / grupate etc și 1.000
  de persoane din structurile de resurse umane ale spitalelor, direcțiile județene de sănătate publică și alte instituții de servicii de sănătate vor primi instruire.

Listă proiecte PNRR – C13. Reforme sociale

În componenta C13 sunt propuse reforme în domeniul social. Sunt necesare intervenții pentru grupurile vulnerabile, precum copiii și persoanele cu dizabilități. Sunt 7 reforme și 4 investiții principale pe acest domeniu, cu un buget total de 196,74 milioane de euro.

Reforme sociale:

R1. Crearea unui nou cadru legal pentru a preveni separarea copiilor de familie
R2. Reforma sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități
R3. Implementarea venitului minim de incluziune (VMI)
R4. Introducerea tichetelor de muncă și formalizarea muncii pentru lucrătorii casnici
R5. Asigurarea cadrului legal pentru stabilirea salariului minim
R6. Îmbunătățirea legislației privind economia socială
R7. Reforma serviciilor de îngrijire de lungă durată pentru persoanele vârstnice

Listă proiecte PNRR – Se vor realiza investiții pentru:

 • Intrarea în funcțiune a unei rețele de 150 de centre de servicii zilnice de cel puțin 10% în comunitățile cu o populație semnificativă de romi, pentru a preveni separarea copiilor de familii.
 • Cel puțin 8.455 de persoane cu dizabilități instituționalizate (50% din numărul din decembrie 2020) care beneficiază de sprijin în vederea dezinstituționalizării și a implementării „căii de viață independentă” a acestora.
 • Reducerea numărului de persoane cu dizabilități instituționalizate la 11.500 de la 16.911, după ce au primit sprijinul relevant, pe baza unei abordări de gestionare a cazurilor, pentru a avansa pe „calea de viață independentă”
 • 50 de servicii comunitare modernizate (centre de zi și centre de recuperare neuro-motorie pentru persoane cu dizabilități) printr-un program național de finanțare a investițiilor precum reabilitarea,
  consolidarea, modernizarea și furnizarea de servicii bazate pe comunitate.
 • Intrarea în funcțiune a 55 de noi servicii comunitare (45 noi clădiri NZEB și 10 clădiri noi nZEB +) pentru persoanele cu dizabilități (centre de zi, servicii de asistență și suport și centre de servicii de recuperare neuro-motorie pentru pacienți) care vor oferi activități pentru cel puțin 4.870 de persoane cu dizabilități în 4 ani, având în vedere viața independentă.
 • 56.700 de familii eligibile suplimentare care beneficiază de schema îmbunătățită (calculată pe baza estimării numărului de beneficiarilor familiei, conform legii actualizate), pe lângă beneficiarii eligibili actuali ai venitului minim garantat, adică 189 000 de familii la sfârșitul anului 2020.
 • Cel puțin 10.000 de beneficiari angajează lucrători casnici prin sistemul de tichete de muncă, cel puțin 20 000 de lucrători domestici / furnizori înregistrați anterior ca șomeri sau inactivi furnizează servicii prin intermediul tichetelor de muncă și cel puțin 60.000 de lucrători domestici / furnizori înregistrați anterior ca șomeri sau inactivi furnizează servicii prin intermediul tichetelor de muncă.
 • Intrarea în funcțiune a unei rețele de 71 de centre de servicii de zi pentru vârstnici

Listă proiecte PNRR – C14. Bună guvernanță

În cadrul componentei C14 sunt 9 reforme și 4 tipuri de investiții majore. Bugetul total
propus este de 165,6 milioane de euro.

Reforme în domeniul bunei guvernanțe

R1. Îmbunătățirea predictibilității și a eficienței proceselor decizionale prin întărirea capacității de coordonare a politicilor și analiză de impact la nivelul Guvernului și al ministerelor coordonatoare, precum și prin consolidarea instrumentelor în vederea creșterii calității consultărilor publice la toate palierele administrației

R2. Întărirea coordonării la Centrul Guvernului printr-o abordare integrată și coerentă a inițiativelor în domeniul schimbărilor climatice și a dezvoltării durabile

R3. Management performant al resurselor umane în sectorul public

R4. Dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil și unitar în sectorul public

R5. Garantarea independenței justiției, creșterea calității și eficienței acesteia

Listă proiecte PNRR – reforme

R6. Intensificarea luptei împotriva corupției

R7. Evaluarea și actualizarea legislației privind cadrul de integritate

R8. Reformarea sistemului național de achiziții publice

R9. Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței corporative în cadrul întreprinderilor de stat

În administrația publică, reforma va include:

 • Un sistem de recrutare pilot pe modelul EPSO european (European Personnel Selection Office) pentru administrația centrală, în 2022, urmat de replicarea la nivel național pe baza lecțiilor învățate, începând cu 2023
 • Un sistem nou multi-anual de planificare pentru nevoile de recrutare din sectorul public
 • Introducerea unui sistem de recrutare nou pentru înalții funcționari publici care interzice politizarea funcțiilor

VI. Politici pentru noua generație

listă proiecte pnrr
Foto: picjumbo_com / pixabay.com

Listă proiecte PNRR – C15. Educație

Componenta C15 prevede 7 reforme și 18 tipuri de investiții, având un buget total propus de 3,6 miliarde de euro.

Reformele:

R1. Elaborarea și adoptarea pachetului legislativ pentru implementarea proiectului „România Educată”

R2. Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate

R3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii

R4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior

R5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației

R6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar

R7. Reforma guvernanței sistemului de învățământ preuniversitar și profesionalizarea managementului

Listă proiecte PNRR – Investiții ce vor fi realizate:

 • 110 creșe înființate și operaționalizate și 412 servicii complementare (se înființează în spații oferite de comunitate/diferiți furnizori publici și privați de educație, în localitățile izolate,
  dezavantajate unde nu se justifică construirea unei creșe/grădinițe)
 • 420 de formatori curriculari și respectiv în monitorizarea serviciilor de educație timpurie vor fi instruiți și evaluați în cadrul a două programe de formare continuă și vor primi certificate specifice.
 • Alocarea a 42 granturi (1 pe județ) pentru formarea a 19.950 de persoane (475 pe județ) care lucrează în servicii standard și complementare de educație timpurie (personal didactic și nedidactic), acordând prioritate celor din serviciile nou înființate.
 • 2.500 de școli incluse în programul de abandon vor fi complet digitalizate prin achiziționarea echipamentului necesar (tablete, imprimante, routere).
 • Creșterea cu cel puțin 60% a numărului de studenți înscriși în ruta completă de învățământ dual.
 • 57 de școli agricole vor fi sprijinite pentru modernizarea, renovarea și extinderea laboratoarelor școlare, atelierelor și laboratoarelor IT, cantinelor, cazării pentru studenți, achiziționarea de materiale biologice, echipamente agricole și mașini pentru efectuarea lucrărilor agricole, formarea cadrelor didactice pe baza unor programe specifice legate de agricultură.
 • Creșterea cu 10% a numărul elevilor înscriși în liceele agricole față de 2020

Listă proiecte PNRR – dotarea laboratoarelor

 • Dotarea a 909 de școli VET cu infrastructuri digitale și instrumente pentru predare și a laboratoarelor de informatică și a atelierelor de practică
 • Cel puțin 100.000 cadre didactice formate în educația digitală integrată și în tranziția digitală
 • Cel puțin 5.200 de școli dotate cu resurse tehnologice noi pentru laboratoarele IT
 • Cel puțin 3.600 de școli dotate cu infrastructură și echipamente tehnologice noi
 • Cel puțin 1.100 smart lab-uri achiziționate
 • 60 de noi centre de tehnologie inovatoare pentru a crea noile abilități ale viitorului prin inovarea continuă a programelor de studiu în cadrul universităților
 • Construirea a 5.020 și extinderea / modernizarea a 15.000 de locuri în campusurile universitare pentru a crea noi locuri de agrement și lectură, în special pentru studenții defavorizați
 • Construirea a 4.600 de locuri și extinderea / modernizarea a 15.000 de locuri ale campusurilor universitare pentru a crea noi locuri de cazare pentru studenții din medii socio-economice defavorizate, cu dizabilități, unele minorități etnice sau familii monoparentale etc.
 • 10.000 laboratoare de științe/cabinete echipate
 • 3 consorții școlare rurale create pentru a consolida mediul educațional rural, asigurând condiții optime pentru predare, respectând în același timp echitatea socială.
 • 10.000 de participanți la cursuri de formare a competențelor manageriale (inspectori cu funcții de îndrumare și control, directori, manageri școlari).

Foto: geralt/ picjumbo_com / pixabay.com

Vă recomandăm și:

Fonduri pentru păduri prin PNRR. 6 explicații utile
Digitalizarea IMM-urilor prin PNRR. Antreprenorii pot primi 100.000 de euro
Proiecte cu finanțare europeană pentru școli. Listă cu 8 investiții eligibile

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

(Textul de mai jos e preluarea integrală a editorialului de

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: