marți

27 septembrie, 2022

imm invest plus condiții
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

23 septembrie, 2022

IMM Invest Plus condiții. Pentru depășirea dificultăților economice create de invazia Rusiei în Ucrainei, Guvernul României a lansat schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS, prin care pot fi accesate ajutoare de stat sub formă de granturi sau garanții pentru împrumuturi..

IMM Invest Plus condiții – garanții pentru împrumuturi

1. Ajutor de stat sub formă de garanții pentru împrumuturi

În baza prezentei scheme de ajutor de stat se acordă garanții de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.


Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 5 milioane de lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10 milioane de lei pentru creditele de investiții.

Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului nu poate depăși 10 milioane de lei, respectiv 5 milioane de lei pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii.

Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiții (fără posibilitate de prelungire), și de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru (fără posibilitate de prelungire).

În ultimele 12 luni de valabilitate a garanţiei rambursarea creditului se va face în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare.


Durata garanţiilor acordate nu poate depăşi 6 ani pentru beneficiarii din cadrul schemei de ajutor de stat.

IMM Invest Plus condiții – granturi

2. Ajutor de stat sub formă de grant

Beneficiarii schemei de ajutor de stat, care au contractat credite de investiții și/sau credite/linii de credit garantate, beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate, și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni.

Grantul acordat unui beneficiar nu poate depăși echivalentul în lei a sumei de:

 • 500.000 de euro/întreprindere/UAT
 • 62.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul producției primare de produse agricole
 • 75.000 de euro pentru beneficiarii din domeniul acvaculturii și pescuitului.

Granturile vor fi acordate respectând următoarele condiții:

 • ajutorul total nu depășește 500.000 euro pe întreprindere în orice moment;
 • ajutorul se acordă cel târziu la data de 31 decembrie 2022;
 • ajutorul se acordă întreprinderilor afectate de criză.

Care este valoarea maximă a finanțărilor

3. În oricare dintre situaţii, cuantumul maxim cumulat al finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi nu va depăşi cea mai mare valoare dintre:

a)

 • 15% din cifra de afaceri anuală totală medie a beneficiarului din ultimele trei perioade contabile închise, respectiv ultimele trei perioade contabile închise ale venitului brut, sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, conform declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente;
 • în cazul întreprinderilor înfiinţate cu mai puţin de 3 ani faţă de data solicitării garanţiei, plafonul se calculează pe baza duratei de funcţionare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare;

b)

 • 50% din cheltuielile cu energia din cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor;
 • în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate care nu deţin evidenţe integral pentru cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor, plafonul se calculează pe baza duratei de funcţionare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare;

c)

 • în cazurile în care utilizarea limitelor prevăzute la punctele a) sau b) nu acoperă necesarul de lichiditate, cuantumul împrumutului poate fi majorat astfel încât să acopere nevoile de lichidităţi de la momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni în cazul IMM-urilor şi pentru următoarele 6 luni în cazul întreprinderilor mari, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie;
 • justificarea constă în faptul că beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în sectoare deosebit de afectate de efectele directe sau indirecte de invazia Rusiei, inclusiv de sancţiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) şi de partenerii săi internaţionali, precum şi de contramăsurile luate de Rusia;
 • efectele respective pot consta inclusiv în perturbări ale lanţurilor de aprovizionare sau în plăţi restante din Rusia sau Ucraina, în riscuri sporite de atacuri cibernetice sau în creşteri
  de preţuri la anumite materii prime din cauza crizei energetice.

IMM Invest Plus condiții – bugetul total al programului

4. Plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de stat pe perioada de valabilitate, adică de la aprobarea acesteia de către Comisia Europeană până la data de 31.12.2022, este de 17,75 miliarde de lei (aproximativ 3,59 miliarde de euro).

Bugetul schemei de ajutor de stat pentru ajutorul de stat sub formă de grant este de maximum 1,93 miliarde de lei (aproximativ 390 de milioane de euro).

Ajutorul de stat sub forma grantului se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor.

imm invest plus condiții
Foto: StartupStockPhotos / pixabay.com

IMM Invest Plus condiții – ce întreprinderi sunt eligibile

5. Schema de ajutor are scopul de a sprijini întreprinderile de toate dimensiunile și din toate sectoarele în contextul invaziei Ucrainei de către Rusia. Există însă câteva excepții. Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanţii activităţile finanţate din sectoarele/domeniile:

 • intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor auxiliare intermedierilor financiare
 • asigurări, cu excepţia activităţilor agenţilor şi brokerilor de asigurare
 • tranzacţii imobiliare, cu excepţia activităţilor de tranzacţii imobiliare realizate de către agenţiile imobiliare
 • activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, cu excepţia fabricării băuturilor alcoolice nedistilate şi a băuturilor pe bază de alcool CAEN 1102, CAEN 1103, CAEN 1104, CAEN 1105 şi CAEN 1106, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope
 • activităţi de închiriere şi leasing
 • activităţi de investigare şi protecţie, cu excepţia activităţii de protecţie şi gardă şi activităţii de servicii privind sistemele de securizare.

Ce comisioane de risc trebuie să plătiți

6. Pentru garanţiile acordate beneficiarilor schemei de ajutor de stat se percep comisioane de risc, astfel:

a) pentru beneficiarii ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii: 0,25% pentru
primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 şi 3 de garantare, 1% pentru anii 4-6 de garantare,
aplicat la valoarea/soldul garanţiei de stat;

b) pentru beneficiarii care se încadrează în categoria întreprinderilor mari, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi a UAT-urilor se percep comisioane de risc la nivelul celor aferente întreprinderilor mari: 0,5% pentru primul an de garantare, 1% pentru anii 2 şi 3 de garantare, 2% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanţiei de stat.

IMM Invest Plus condiții – componentele programului

Programul IMM INVEST PLUS are mai multe componente: IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST.

Digitalizarea IMM-urilor prin PNRR. Antreprenorii pot primi 100.000 de euro

7. Beneficiarii componentelor schemei de ajutor de stat IMM INVEST, AGRO IMM INVEST, IMM
PROD, RURAL INVEST din categoria IMM-urilor, respectiv din categoria întreprinderilor mari şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, sunt eligibili dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

 • se încadrează în normele de creditare ale finanţatorului şi în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. sau F.G.C.R.;
 • nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de credit (C.R.C.);
 • nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi cu interdicţie de a emite cecuri şi cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat;
 • împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenţei;

IMM Invest Plus condiții de eligiblitate

 • prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării.
 • pentru creditele de investiţii acordate pentru achiziţia de părţi sociale sau acţiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părţilor sociale, prezintă şi alte garanţii colaterale care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării.
 • pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru poate fi inclusă în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat;
 • la data acordării garanţiei nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul acordat în cadrul schemei de ajutor de
  stat. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, în cazul creditelor de investiţii, beneficiarul trebuie sa facă dovada achitării acestora înainte de solicitarea de garantare;
 • nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate;
 • nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
 • administratorul nu are fapte înscrise în cazierul judiciar şi cazierul fiscal.

Condițiile pentru beneficiarii componentelor schemei de ajutor de stat GARANT CONSTRUCT şi INNOVATION din categoria IMM-urilor, respectiv din categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, pot fi consultate aici.

IMM Invest Plus condiții – băncile care acordă împrumuturi

8. Băncile partenere prin care se acordă sprijin financiar în cadrul programului sunt următoarele:

ALPHA BANK

BANCA ROMANEASCA

TRANSILVANIA

BCR

BRD

CEC

CREDIT AGRICOLE

EXIM

FIRST

GARANTI

ING

INTESA

LIBRA

OTP

PATRIA

PROCREDIT

RAIFFEISEN

TECHVENTURES

UNICREDIT

VISTA BANK

CREDIT EUROPE

BRCI

Vă recomandăm și:

Credite capital de lucru pentru IMM-uri. Primești până la 1 milion de euro

Agro IMM Invest CAEN-uri eligibile. Lista completă a celor 84 de activități

Articole recomandate:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

articole categorie

Citește și:

”Personalitatea economică” a județelor din România, respectiv sectoarele care produc cea mai mare parte a valorii adăugate brute (VAB) de la nivel local, variază semnificativ de la județ

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: