sâmbătă

2 decembrie, 2023

fonduri europene pentru universități
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

26 decembrie, 2022

Instituțiile de învățământ superior interesate să obțină fonduri europene pentru universități pot obține finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Aceste fonduri europene pentru universități pot fi accesate prin Pilonul VI „Politici pentru noua generație”, Componenta C15 („Educație”).

Finanțare pentru universități prin PNRR

În PNRR sunt prevăzute mai multe reforme și investiții în domeniul învățământului superior:


Reforma 5 (R5) – Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației
Investiția 16 (I16) – Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului

Reforma 6 (R6) – Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ
Investiția 17 (I17) – Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine, spații de recreere)

Fonduri europene pentru digitalizarea universităților

Măsura „Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului” are o alocare bugetară de 244 de milioane de euro.

Fonduri europene pentru universități – Investiția are două obiective majore:


O1. Redefinirea guvernanței universitare de tip Open Source, inclusiv a guvernanței funcționale multi-nivel.

O2. Sprijinirea dotării instituțiilor de învățământ superior cu dispozitive și platforme digitale de e-learning și administrative, pentru crearea noilor competente ale viitorului, prin mecanisme de inovare permanentă a programelor de studiu.

Se finanțează două tipuri de intervenții:

A) Apel competitiv de proiecte, cu o alocare financiară totală de 234 milioane de euro, dedicat universităților de stat și private, pentru a crește competitivitatea internațională a concentrărilor academice și pentru a dezvolta programe academice comune în domenii cu relevanță socio-economică prin diferite tipuri de investiții în infrastructură digitală universitară și prin formarea de competențe digitale avansate.

Prin acest apel universitățile vor putea aplica pentru fonduri europene pentru universități în vederea achiziționării simultane, în limita bugetului maxim de 3,9 milioane de euro/universitate, a unor echipamente pentru dezvoltarea de centre de studiu academic digital, pentru dotarea laboratoarelor didactice și a infrastructurii de specialitate cu echipamente, astfel încât studenții să dobândească nu doar competențe digitale, ci și capacitatea de aplicare a acestora în domeniul de studiu.

Digitalizarea universităților prin PNRR

Tipuri de investiții care vor fi eligibile în cadrul schemei de finanțare pentru digitalizarea universităților și modernizarea laboratoarelor:

  • achiziția de infrastructură informatională/comunicațională
  • crearea de computing centers
  • crearea unor noduri/centre/hub-uri de inovare și de lansare/găzduire a unor startup-uri

În cadrul apelului, universitățile pot aplica, în limita a 10% din bugetul maxim stabilit, și pentru dezvoltarea unor programe de formare pentru:

dezvoltarea competențelor profesionale și digitale ale studenților de la licență, master și doctorat, prin participarea în programe de formare, în corelare cu viitorul Cadru european al competențelor digitale, care urmează a fi actualizat prin includerea competențelor în domeniul inteligenței artificiale și a datelor;

Fonduri europene pentru universități – bani pentru programe de formare

dezvoltarea competențelor digitale și de cercetare ale personalului didactic și de cercetare, prin participarea în proiecte de cercetare și practică, în corelare cu Cadrul european pentru competența digitală a cadrelor didactice;

-dezvoltarea modulelor /unităților de învățare care conduc la formarea prioritară a competențelor emergente organizate și certificate în format microcertificare;

-dezvoltarea competențelor digitale avansate ale specialiștilor din zona IT pentru tehnologii emergente – Quantum Computing, AI, Blockchain, IoT, etc. – cu efectul creșterii valorii adăugate a serviciilor și produselor dezvoltate de către companiile din domeniul IT&C românești;

-derularea de programe de training pentru upskilling prin intermediul Digital Innovation Hubs.

Fonduri europene pentru universități private

Universitățile publice de stat și private vor putea aplica pentru finanțare în cadrul apelului, în funcție de nevoile instituționale, argumentate în cererea de finanțare, în raport cu specificul domeniilor de specializare.

Achizițiile de echipamente vor fi destinate instituțiilor de învățământ superior publice și private. În cazul în care entitatea desfășoară atât activități neeconomice cât și economice, finanțarea publică va intra sub incidența normelor privind ajutorul de stat numai în măsura în care acoperă costurile legate de activitățile economice în cauză.

Prin urmare, se va impune obligația ca beneficiarul sa organizeze contabilitate separată a acestor tipuri de activități, astfel încât finanțarea publică să fie acordată numai pentru activitățile neeconomice și să nu existe subvenționare încrucișată a activităților economice.

Prin contractul cadru de achiziție a echipamentelor, universitățile private vor fi obligate să le utilizeze exclusiv pentru activități neeconomice, iar în situația în care ar rezulta un profit, universitățile vor fi obligate să îl reinvestească pentru susținerea activităților didactice.

Fonduri europene pentru universități – grupuri țintă

La nivelul furnizorilor de echipamente, pentru a exclude elementele de natura ajutorului de stat, va fi organizată o procedură de licitație transparentă, deschisă, nediscriminatorie, astfel încât să fie plătit prețul pieței, se arată în PNRR.

Grup țintă: studenții, personalul didactic și auxiliar din învățământul superior, universitățile publice de stat și private, în parteneriat cu ONG sau alți parteneri privați.

Perioada de realizare a investiției: până în trimestrul 4 din anul 2025.

Fonduri pentru un HUB informațional

B) Apel necompetitiv, cu o alocare financiară totală de 10 milioane euro, beneficiar fiind Ministerul Educației. Măsura vizează digitalizarea Consiliului Național al Rectorilor, centrat pe sprijinirea universităților pentru dezvoltarea strategiilor și politicilor de tip Open Science și eficientizarea reprezentării tuturor universităților la nivel național.

Fonduri europene pentru universități – digitalizarea CNR se va realiza prin:

a) Infrastructură națională de tip rețea prin centre multimedia. Va fi realizată o platformă integrată la nivel național, de noutăți universitare (știri și evenimente). Platforma integrată de noutăți universitare va interconecta centre multimedia de la nivel regional (2 în București + 1 în Brașov + 2 în Iași + 2 în Cluj + 2 în Timișoara + 1 în Craiova + 1 în Constanța) – cu un total de 11 centre la nivel național.

Centrele multimedia vor avea rolul de a sprijini dezvoltarea și promovarea regională a universităților, astfel încât să devină poli regionali, cu rol activ în dezvoltarea economică, formarea competențelor cerute de piața muncii, asigurând o punte de legătură cu mediul economic și autoritățile locale.

Știrile și evenimentele promovate vor viza atât mediul academic, cât și parteneriatele locale ce pot susține dezvoltarea economică zonală folosind principiile Open Science, Open Source – care se bazează pe principiile deschiderii și transparenței în întregul ciclu de cercetare – inovare, încurajând partajarea și colaborarea. Practicile online, deschise și transparente, vor accelera și consolida valorile academice de bază, cum ar fi integritatea cercetării, cooperarea și schimbul de cunoștințe.

Fonduri europene pentru universități – bune practici în domeniul academic

b) Aplicarea/dezvoltarea/implementarea de tehnologii digitale în spațiului universitar prin utilizarea Bunelor practici – Smart Academic Life și a Aplicațiilor Digitale Smart Governance, Smart People, Smart Influence, care vor contribui la creșterea capacității CNR de a reprezenta universitățile românești la nivel național și internațional.

Acestea vor fi interconectate cu infrastructura de la punctul a), astfel încât să se poată realiza „influențarea” pozitivă a comunității locale, dezvoltarea relației cu mediul de afaceri, dezvoltarea cooperării guvernamentale, acoperirea domeniilor prioritare și a meseriilor emergente la nivel național. Se va pune accent pe relația dintre guvernarea inteligentă și sustenabilitate, participarea la guvernarea electronică, și va fi asigurată sustenabilitatea guvernării electronice.

Rezultatele așteptate ale guvernanței inteligente sunt dezvoltarea durabilă, care integrează valorile academice universitare, sociale, economice și de mediu. Aplicația Digitală Smart People va fi utilizată pentru formarea online a resursei umane pentru următoarele competențe: competențe digitale avansate, comunicare, etică, antreprenoriat, multitasking – policalificare.

Pentru Bune practici – Smart Universities vor fi utilizate aplicațiile Smart Campus, Smart Education, Smart Research.

Fonduri europene pentru universități – platforme digitale

c) Platformă digitală interactivă unică pentru conceperea, dezvoltarea, integrarea, achiziția și gestionarea bazelor de date la nivel național. Platforma va include sisteme de gestionare a informațiilor prin Management Information System (MIS) și de planificare a resurselor prin Enterprise Resource Planning.

Aceste baze de date cuprind: resurse educaționale și de cercetare ale universităților românești, studenți, absolvenți, acorduri instituționale ale universităților românești cu universități din străinătate, colaborări ale universităților românești în cadrul alianțelor / rețelelor de universități, contribuțiile universităților românești la capacitatea de inovare europeană, colaborări cu mediul socio-economic la nivel regional, național și internațional, sisteme interconectate care să permită accesul, stocarea, partajarea, reutilizarea datelor științifice și integrarea acestora cu sistemele europene (ex. European Open Science Cloud – EOSC).

Fonduri europene pentru universități – Vor fi organizate sesiuni de lucru dedicate pentru:

  • formarea competențelor de bază/avansate digitale
  • activități care să sprijine colaborarea interinstituțională și să promoveze structuri de tip rețea sau centru
  • centre și politici de asociere regională dintre universități
  • creșterea capacității de integrare a feedback-ului primit din partea partenerilor din mediul socio-economic și dezvoltarea capacității de prognoză în raport cu nevoile acestora.

Sunt vizate acțiuni dedicate activităților din centrele multimedia, precum și pentru operarea, gestionarea și utilizarea informațiilor din baze de date menționate, crearea de parteneriate, internaționalizare, promovare prin intermediul tehnologiilor digitale.

Fonduri europene pentru campusurile universitare

Fonduri europene pentru universități pot fi obținute și prin măsura „Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine, spații de recreere)”, ce are o alocare bugetară de 260 de milioane de euro.

fonduri europene pentru universități
Foto: thelester / pixabay.com

Obiectivul său constă în optimizarea rezilienței campusurilor universitare, prin asigurarea dimensiunii sociale/incluzive a învățământului superior.

În ceea ce privește infrastructura universitară, se au în vedere cu precădere investițiile care au o dimensiune incluzivă, pentru creșterea numărului de locuri din cantine și cămine și pentru crearea de spații de lectură și petrecere a timpului liber, dedicate studenţilor proveniţi din medii socio-economice defavorizate, cu dizabilităţi, unele minorităţi etnice sau din familii monoparentale etc, care vor avea prioritate în obținerea unui loc în noile campusuri construite.

Fonduri europene pentru universități – locuri de masă, cazare, spații de lectură și recreere

Scopul măsurii este de a construi / extinde spațiile clădirilor din campusurile universitare pentru crearea de noi locuri de masă, cazare și spații de lectură și recreere, dedicate studenților proveniți din medii socio-economice defavorizate, prin acordarea unor granturi competitive dedicate universităților de stat.

În cazul în care entitatea desfășoară atât activități neeconomice cât și economice, finanțarea publică va intra sub incidența normelor privind ajutorul de stat numai în măsura în care acoperă costurile legate de activitățile economice în cauză. Astfel, se va impune obligația ca beneficiarul să organizeze contabilitate separată a acestor tipuri de activități, astfel încât finanțarea publică să fie acordată numai pentru activitățile neeconomice și să nu existe subvenționare încrucișată a activităților economice.

La nivelul prestatorilor de servicii de construcție, pentru a exclude elementele de natura ajutorului de stat, va fi organizată o procedură de licitație transparentă, deschisă, nediscriminatorie, astfel încât sa fie plătit prețul pieței.

Perioada de realizare a investiției: până în trimestrul 3 din anul 2025.

Foto: nikolayhg / thelester / pixabay.com

Vă recomandăm și:

Finanțare nerambursabilă pentru instituții publice. 3 surse esențiale

Proiecte cu finanțare europeană pentru școli. Listă cu 8 investiții eligibile

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket
Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

A apărut nr. 80 (al 21-lea, socotindu-se în sens invers)

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: