vineri

19 iulie, 2024

Clădirea Europa din Bruxelles, sediul Consiliului European

3 noiembrie, 2022

Uneori facem confuzii între numeroasele instituții europene. Rolul Comisiei Europene sau al Parlamentului European este destul de cunoscut, însă diferența dintre Consiliul European și Consiliul Europei ne pune deseori în dificultate. De asemenea, există și un al treilea consiliu cu nume similar – Consiliul Uniunii Europene – ceea ce complică și mai mult lucrurile.

Însă odată ce vom înțelege care este rolul fiecăruia dintre cele 3 consilii vom ști să facem foarte ușor diferența dintre Consiliul European și Consiliul Europei, precum și dintre Consiliul Uniunii Europene și celelalte două.

În primul rând trebuie să spunem că, în vreme ce Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene sunt instituții ale UE, Consiliul Europei nu are legătură cu Uniunea Europeană.

Ce este Consiliul European


Consiliul European este instituția UE care definește orientările și prioritățile politice generale ale Uniunii Europene (stabilește agenda de politici a UE). Nu este una dintre instituțiile cu rol legislativ ale UE, așa că nu negociază și nu adoptă acte legislative ale UE.

De obicei, adoptă „concluzii” cu ocazia reuniunilor Consiliului European, care identifică aspectele problematice și măsurile ce trebuie luate.

Membrii Consiliului European sunt șefii de stat sau de guvern ai celor 27 de state membre ale UE, președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene. Cu alte cuvinte, fiecare stat membru UE este reprezentat în Consiliul European de președinte sau de premier. Funcția de președinte al Consiliului European este deținută în prezent de Charles Michel, iar cea de președintă a Comisiei Europene de Ursula von der Leyen.

România este reprezentată în Consiliul European de președintele Klaus Iohannis.

Diferența dintre Consiliul European și Consiliul Europei – cum se întrunește Consiliul European


Liderii UE se reunesc de cel puțin 4 ori pe an, de obicei în lunile martie, iunie, octombrie și decembrie. Aceste reuniuni, cunoscute sub numele de „summituri ale UE”, se desfășoară la Bruxelles, în clădirea Europa. În general ele durează două zile, joia și vinerea, se arată pe site-ul Consiliului European.

Întrunirile sunt prezidate de președintele Consiliului European. Președintele poate convoca și reuniuni extraordinare ale Consiliului European sau reuniuni informale, dacă este necesar.

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate participă la lucrările Consiliului European, dar nu este membru al acestuia. Președintele Băncii Centrale Europene poate fi invitat să participe la discuțiile referitoare la afacerile economice și financiare. De asemenea, pot fi invitați secretarii generali ai NATO sau secretarul general al ONU.

De obicei, Consiliul European decide prin consens (adică niciun membru nu se opune adoptării). Aceeași modalitate de luare a deciziilor este folosită de Consiliul European și pentru a adopta concluzii.

Diferența dintre Consiliul European și Consiliul Europei – cum se votează în Consiliul European

Cu toate acestea, în anumite cazuri specifice prevăzute în tratatele UE (cum ar fi adoptarea de acte juridice), Consiliul European decide prin vot.

La inițiativa președintelui, se poate vota în legătură cu un anumit punct de pe ordinea de zi. Votul poate avea loc și la inițiativa oricărui alt membru, cu condiția ca majoritatea membrilor să fie de acord cu acest lucru.

Există trei modalități de vot:

 • prin unanimitate
 • prin majoritate calificată
 • prin majoritate simplă

Unanimitatea este necesară, de exemplu, atunci când Consiliul European ia o decizie referitoare la numărul de membri ai Comisiei Europene. Atunci când Consiliul European hotărăște în unanimitate, abținerile nu împiedică adoptarea.

Consiliul European decide cu majoritate calificată atunci când, de exemplu, propune Parlamentului European un candidat la funcția de președinte al Comisiei. Majoritatea calificată se întrunește dacă 55% dintre statele membre votează pentru (în practică, aceasta înseamnă 15 din 27) și dacă propunerea este sprijinită de un număr de state membre care reprezintă cel puțin 65% din totalul populației UE.

Consiliul European hotărăște cu majoritate simplă în chestiuni de procedură, cum ar fi adoptarea propriului său regulament, organizarea secretariatului său general sau pentru a solicita Comisiei să realizeze studii sau să înainteze propuneri. Majoritatea absolută (sau simplă) se întrunește dacă există un număr de voturi egal cu cel puțin jumătate plus unu din total. Se întrunește o majoritate simplă dacă cel puțin 14 membri ai Consiliului votează pentru.

Diferența dintre Consiliul European și Consiliul Europei – când a fost fondat Consiliul European

Deciziile luate prin vot necesită întrunirea cvorumului (adică prezența a două treimi din membri). Orice membru al Consiliului European poate acționa cel mult în numele unui singur alt membru.

Nici președintele Consiliului European și nici președintele Comisiei nu participă la vot.

De obicei, Consiliul European adoptă concluzii la reuniunile sale formale. Concluziile stabilesc poziția UE cu privire la principalele chestiuni în materie de politici, oferind orientări pentru activitatea celorlalte instituții și organe ale UE.

Dacă discutăm despre diferența dintre Consiliul European și Consiliul Europei trebuie menționat că Consiliul European a fost creat în 1974 ca forum informal de dezbatere între șefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale UE. Consiliul Europei exista deja de 25 de ani în 1974.

Prima reuniune a Consiliului European a avut loc la Dublin în 11 martie 1975. Prin Tratatul de la Maastricht, Consiliul European a dobândit un statut și un rol formale – de a impulsiona UE și de a defini orientările politice generale ale acesteia.

Ce este Consiliul Uniunii Europene

Înainte de a ajunge la diferența dintre Consiliul European și Consiliul Europei trebuie să explicăm și ce este Consiliul Uniunii Europene.

Consiliul Uniunii Europene este instituția europeană ce reprezintă vocea guvernelor statelor membre ale UE. Consiliul UE adoptă legislația europeană și coordonează politicile Uniunii.

Membrii săi sunt miniștrii din fiecare țară a UE care răspund de domeniul supus discuțiilor. Spre deosebire de Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene nu are membri permanenți. El se reunește în 10 formațiuni diferite, în funcție de domeniile politice supuse dezbaterii. Fiecare formațiune reunește miniștrii de resort ai tuturor statelor membre.

De exemplu, la reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare (Ecofin) participă miniștrii de finanțe din fiecare țară, în vreme ce la reuniunea Consiliului Mediu participă miniștrii mediului din cele 27 de state membre, se arată pe site-ul Uniunii Europene.

Cele 10 formațiuni ale Consiliului Uniunii Europene sunt următoarele:

 • Agricultură și pescuit
 • Competitivitate
 • Afaceri economice și financiare
 • Mediu
 • Ocuparea forței de muncă, politică socială, sănătate și consumatori
 • Educație, tineret, cultură și sport
 • Afaceri externe
 • Afaceri generale
 • Justiție și afaceri interne
 • Transporturi, telecomunicații și energie

Fiecare stat membru al UE deține președinția Consiliului UE prin rotație, pe o perioadă de 6 luni. Sediul consiliului este la Bruxelles (Belgia).

Unde se întrunește Consiliul Uniunii Europene

În cadrul Consiliului UE, miniștrii din guvernele tuturor statelor membre se reunesc pentru a discuta, pentru a modifica și adopta acte legislative și pentru a coordona politici. Ei sunt abilitați să angajeze guvernele lor în îndeplinirea acțiunilor asupra cărora au convenit în cadrul reuniunilor. Reuniunile Consiliului au loc la Bruxelles, cu excepția a trei luni (aprilie, iunie și octombrie), când au loc la Luxemburg.

Împreună cu Parlamentul European, Consiliul este principalul organism cu putere decizională al UE.

Diferența dintre Consiliul European și Consiliul Europei – ce face Consiliul Uniunii Europene

1. Negociază și adoptă legislația UE, în majoritatea cazurilor împreună cu Parlamentul European, prin intermediul procedurii legislative ordinare, cunoscute și sub numele de codecizie. Codecizia se utilizează pentru domenii de politică în care UE are competență exclusivă sau competență partajată cu statele membre. În aceste cazuri, Consiliul legiferează în temeiul propunerilor care îi sunt înaintate de Comisia Europeană.

2. Coordonează politicile statelor membre

Consiliul este responsabil de coordonarea politicilor statelor membre în domenii specifice, cum ar fi:

– politicile economice și bugetare (Consiliul coordonează politicile economice și bugetare ale statelor membre în vederea consolidării guvernanței economice în UE, monitorizează politicile bugetare ale acestora și consolidează cadrul bugetar al UE, se ocupă de aspectele juridice și practice ale monedei euro, de piețele financiare și de fluxurile de capital);

– educație, cultură, tineret și sport (Consiliul adoptă cadrele de politici ale UE și planurile de lucru în aceste domenii, care stabilesc prioritățile de cooperare între statele membre și Comisie);

– politica de ocupare a forței de muncă (Consiliul elaborează anual, pe baza concluziilor Consiliului European, orientări și recomandări pentru statele membre privind situația ocupării forței de muncă în UE).

3. Dezvoltă politica externă și de securitate comună a UE

Consiliul definește și pune în aplicare politica externă și de securitate a UE pe baza orientărilor stabilite de Consiliul European. Aceasta include totodată ajutorul umanitar și pentru dezvoltare al UE, apărarea și comerțul.

Diferența dintre Consiliul European și Consiliul Europei – funcțiile Consiliului Uniunii Europene

4. Încheie acorduri internaționale

Consiliul acordă Comisiei mandatul de negociere, în numele UE, a acordurilor dintre UE și țările care nu sunt membre ale UE și organizațiile internaționale. La sfârșitul negocierilor, Consiliul decide cu privire la semnarea și încheierea acordului, pe baza unei propuneri din partea Comisiei.

De asemenea, Consiliul adoptă decizia finală de încheiere a acordului, după ce Parlamentul și-a dat aprobarea (necesară în domenii care fac obiectul codeciziei) și după ce acordul a fost ratificat de toate statele membre ale UE.

Aceste acorduri pot acoperi domenii largi, precum comerțul, cooperarea și dezvoltarea, sau se pot referi la subiecte specifice, cum ar fi textilele, pescuitul, vămile, transporturile, știința și tehnologia etc.

5. Adoptă bugetul UE

Consiliul adoptă bugetul UE împreună cu Parlamentul. Perioada bugetară acoperă un an calendaristic. De obicei, se adoptă în decembrie și începe la 1 ianuarie anul următor.

Diferența dintre Consiliul European și Consiliul Europei – cum se votează

Consiliul Afaceri Externe este prezidat întotdeauna de aceeași persoană – Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate. Toate celelalte reuniuni sunt prezidate de ministrul de resort din țara care deține președinția UE în momentul respectiv.

De exemplu, în cazul în care Consiliul de mediu se reunește în perioada în care România deține președinția UE, reuniunea va fi prezidată de ministrul român al mediului.

În general, deciziile pot fi adoptate doar dacă se întrunește o majoritate calificată:

 • 55 % din țări (la numărul actual de 27 de state membre, aceasta înseamnă 15 țări)
 • reprezentând cel puțin 65 % din populația totală a UE

Excepție fac subiectele delicate, precum politica externă sau impozitarea. Acestea necesită unanimitate de voturi (vot favorabil din partea tuturor țărilor).

Pentru aspectele procedurale și administrative este suficientă majoritatea simplă de voturi.

Referitor la diferența dintre Consiliul European și Consiliul Europei și Consiliul Uniunii Europene trebuie menționat că Consiliul UE a fost înființat în 1958 (sub denumirea de Consiliul Comunității Economice Europene).

Ce este Consiliul Europei

După cum arătam mai sus, Consiliul Europei nu are nicio legătură cu Uniunea Europeană. Consiliul Europei este o organizație internațională ce a fost fondată la scurt timp după terminarea celui De-al Doilea Război Mondial, în 1949, cu scopul de a promova drepturile omului, democrația și statul de drept în Europa.

diferența dintre consiliul european și consiliul europei
Sală din Palatul Europei din Strasbourg, sediul Consiliului Europei (Adrian Grycuk / Wikipedia.org)

Consiliul Europei are 46 de state membre. Fiind o organizație, Consiliul Europei nu poate face legi, însă are puterea de a face presiuni pentru respectarea anumitor tratate internaționale din diverse domenii. Cel mai cunoscut organism al Consiliului Europei este Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Consiliul Europei se întrunește în două formațiuni:

a) Comitetul de miniștri, alcătuit din miniștrii de externe din fiecare stat membru
b) Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, alcătuită din membri ai parlamentelor naționale din fiecare stat membru

Sediul central al Consiliului Europei este în Strasbourg, Franța, în clădirea Palatul Europei. Limbile oficiale ale Consiliului Europei sunt engleza și franceza. Comitetul de miniștri și Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei folosesc și germana și italiana în timpul lucrărilor.

Când a fost fondat Consiliul Europei

În contextul în care discutăm despre diferența dintre Consiliul European și Consiliul Europei mai trebuie menționat că acesta din urmă a fost fondat la data de 5 mai 1949 de 10 țări din vestul și nordul Europei: Olanda, Belgia, Luxemburg, Danemarca, Franța, Norvegia, Suedia, Marea Britanie, Irlanda și Italia.

Grecia a aderat după doar câteva luni, în august 1949.

Islanda, Turcia și Germania au aderat în 1950, Austria în 1956, Cipru în 1961, Elveția în 1963, Malta în 1965, Portugalia în 1976, Spania în 1977, iar Liechtenstein în 1978.

În anii ’80-’90 s-au alăturat San Marino (1988), Finlanda (1989), Ungaria (1990), Polonia (1991), Bulgaria (1992), Estonia (1993), Lituania (1993), Slovenia (1993), Cehia (1993), Slovacia (1993), România (1993), Andorra (1994), Letonia (1995), Moldova (1995), Albania (1995), Ucraina (1995), Macedonia de Nord (1995), Croația (1996) și Georgia (1999).

După anul 2000 au aderat Armenia (2001), Azerbaidjan (2001), Bosnia și Herțegovina (2002), Serbia (2003), Monaco (2004) și Muntenegru (2007).

Diferența dintre Consiliul European și Consiliul Europei – ce state nu sunt membre în Consiliul Europei

Așadar, foarte puține țări din Europa nu fac parte din Consiliul Europei. Este vorba despre țări care au probleme cu respectarea drepturilor omului (Belarus, Kazakhstan, Rusia), de Vatican și de Kosovo (stat a cărui independență nu este recunoscută de toate țările europene).

Rusia a făcut parte din Consiliul Europei, însă imediat după invazia în Ucraina, pe 25 februarie 2022, i-a fost suspendat dreptul de reprezentare în Comitetul de miniștri. În replică, Rusia a anunțat că nu va mai participa la întâlnirea din 10 martie 2022. Pe 15 martie Rusia a transmis o procedură de retragere din Consiliu începând cu data de 31 decembrie 2022. Pe 16 martie Comitetul de miniștri a exclus Rusia din Consiliul Europei.

La ora actuală, secretarul general al Consiliului Europei este Marija Pejčinović Burić (din Croația).

Foto principală: Clădirea Europa din Bruxelles, sediul Consiliului European (Samynandpartners / Wikipedia.org)

Foto jos: Sală din Palatul Europei din Strasbourg, sediul Consiliului Europei (Adrian Grycuk / Wikipedia.org)

Vă recomandăm și:

Cum te angajezi la Comisia Europeană. Ce test dai și cum ajungi la interviu

Cum te angajezi la Parlamentul European. Ghid explicativ în 9 pași

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Sâmbătă seară ne-a trecut tuturor – nu numai lui Donald

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: