joi

8 decembrie, 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

26 iulie, 2015

rectificare-bugetara-300x169Şedinţă specială de guvern, marţi, în care se va aproba prima rectificare bugetară din acest an.

Potrivit notei de fundamentare publicată de Ministerul Finanţelor, guvernul vizează relativa menținere a deficitului bugetului general consolidat, în sumă absolută la nivelul de 13.004 milioane lei. Ca pondere în PIB, acesta crește de la 1,83% la 1,86%.

Ministerul Finanţelor anunţă că execuţia bugetară pe primele șase luni ale anului 2015 s-a încheiat cu un excedent de 4,2 miliarde lei, respectiv 0,6% din PIB, în condițiile în care pentru perioada analizată a fost stabilit iniţial un deficit bugetar de 12.975,3 milioane lei.


Acest excedent se datorează parţial unei mai bune colectări a taxelor, dar în special nerealizării cheltuielilor de investiţii.

(Citiți și: ”O bizarerie: Excedentul continuă să crească pe baza scăderii investițiilor locale și a cheltuielilor de capital. Scade gradul de acoperire la bugetele sociale”)

Structura veniturilor

Ca procent în PIB, veniturile încasate din economia internă au crescut cu 0,5 puncte procentuale, de la 14,6% din PIB cât au reprezentat în semestrul I 2014 la 15,1 % din PIB în semestrul I 2015.

Veniturile fiscale au fost în sumă de 69,1 miliarde lei, în creștere cu 13,5% comparativ cu perioada similară din anul precedent şi s-au realizat în proporţie de 106,2%, reflectate în principal pe următoarele categorii de venituri:

 • încasările din impozitul pe profit au înregistrat o creștere cu 12,2% comparativ cu anul anterior
 • încasările din impozitul pe venit s-au realizat în proporție de 104,4%, înregistrând  comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent o creștere cu 14,2%
 • încasările din taxa pe valoarea adăugată s-au realizat în proporție de 109,6% iar comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent au crescut cu 18,3%

Veniturile nefiscale au înregistrat o creștere de 11,1% comparativ cu încasările semestrul I 2014, gradul de realizare a programului de încasări fiind de 91,3%.

Structura cheltuielilor


Cheltuielile bugetului general consolidat au crescut în termeni nominali cu 2,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar ca pondere în PIB au înregistrat o scădere cu 0,4 puncte procentuale de la 15,6% din PIB în semestrul I 2014 la 15,2% din PIB în semestrul I 2015.

Comparativ cu primul semestru al anului 2014 s-au înregistrat creșteri semnificative ale cheltuielilor publice în cazul:

 • cheltuielilor de personal (+5,20%)
 • cheltuielilor cu proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile (+38,4%)
 • cheltuielilor cu asistența socială (+5,6%)
 • alte cheltuieli (+20,3%)

Potrivit Ministerului Finanţelor, bugetul de stat a economisit în cazul:

 • cheltuielilor cu dobânzile (-7,9%)
 • cheltuielilor cu bunuri și servicii (-2,4%)
 • cheltuielilor aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-31,5%)
 • cheltuielilor de capital (-20,3%).

Care sunt legile care au majorat cheltuielile bugetare

În prima parte a anului, legislativul a emis o serie de acte normative care au prevederi referitoare la majorări sau modificări salariale, precum și cu influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare. Între acestea:

 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice- actualizarea compensaţiilor băneşti privind norma de hrană şi norma de echipament militari
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare – majorare cu 12% pentru personalul nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere – salariile de bază ale personalului din cadrul Gărzilor se stabilesc la nivelul salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul ANAF
 • Ordonanţa Guvernului nr.14/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice- mărirea indemnizaţiilor lunare pentru persoanele care ocupă unele funcţii de demnitate publică alese sau numite.
 • Legea nr.171/2015 privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri- solda funcţiei de bază, respectiv salariul de bază pentru personalul Ministerului Apărării Naţionale, încadrat în structuri NATO care funcţionează pe teritoriul României, se majorează cu 30%; sistemul de salarizare pentru personalul din cadrul Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.
 • Legea nr.185/2015 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015- salarizarea personalului din aparatul propriu al Ministerului Sănătăţii, precum şi al celui din direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se asimilează cu cea a personalului din cadrul CNAS, începând cu luna iulie 2015
 • Legea nr.174/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – salarizarea personalului din cadrul Administraţiei Prezidenţiale şi aparatului de lucru al Guvernului  la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcţiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.
 • Legea nr.125/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative potrivit căreia, de la 1 iunie 2015 are loc: dublarea alocațiilor de stat pentru copiii de 2-18 ani și liceenii de peste 18 ani de la 42 la 84 de lei;  majorarea alocației de stat pentru copiii cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani de la 84 la 200 de lei.
 • Ordonanţa de urgenţă nr.6/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal- de la 1 iunie 2015, se reduce TVA de la 24% la 9% pentru toate produsele alimentare, băuturile nealcoolice şi serviciile de alimentaţie publică.

Elementele rectificării

Veniturile bugetului de stat pe anul 2015, se majorează pe sold cu suma de 287,1 milioane lei.

Influenţele se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri:

 • Impozitul pe profit: se majorează cu 810,7 milioane lei
 • Impozitul pe venit se majorează cu 762,4 milioane lei

Cheltuielile bugetului de stat anul 2015, se majorează, pe sold, cu suma de 1.121,7 milioane lei.

Influenţele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat:

 • Cheltuielile de personal cresc cu 594,2 milioane lei pentru plata tranșei a III-a din titlurile executorii pentru drepturile salariale obținute în instanță, asigurarea plății integrale a drepturilor salariale stabilite pentru anul 2015;
 • Cheltuielile cu bunuri şi servicii cresc cu 56,9 milioane lei, în principal pentru cheltuieli de întreținere și funcționare ale misiunilor diplomatice, instanțe judecătorești, Agenția Națională de Administrare Fiscală, misiuni specifice Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Informații Externe;
 • Transferurile între unităţi ale administraţiei publice se diminuează pe sold cu 1.531,9 milioane lei. Prin rectificare se propune alocare de fonduri în principal pentru transferuri de echilibrare către bugetele de asigurări sociale concomitent cu majorarea subvențiilor de la bugetul de stat pentru funcționarea Institutului Național de Cercetare ”Cantacuzino”, pentru sistemul penitenciar, achiziționarea de module ATI standard și transferuri pentru acțiuni de sănătate și investiții la spitale.
 • Alte transferuri se majorează cu 213,0 milioane lei;
 • Cheltuielile cu asistenţa socială cresc cu 1.305,4 milioane lei în principal pentru plata alocației de stat pentru copii majorată, asigurarea pensiilor de serviciu  pentru: personalul aeronautic, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, precum și pentru plata indemnizaţiilor majorate pentru persoanele persecutate din motive politice și entice, veterani și văduve de război;
 • Alte cheltuieli cresc cu 556,5 milioane lei pentru hotărâri CEDO, despăgubiri aferente procesului de restituire a proprietăților și sume pentru restaurarea unităților de cult;
 • Fondurile de rezervă se majorează cu 100,0 milioane lei;
 • Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă scad cu 169,0 milioane lei;

La rectificare, sume suplimentare au fost propuse a fi alocate pentru:

 • Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale: +711,9 milioane lei;
 • Ministerul Afacerilor Interne: +565,7 milioane lei, din care principalele alocări: 305,3 milioane lei pentru asigurarea drepturilor salariale, 253,3 milioane lei pentru derularea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
 • Ministerul Finanțelor Publice: +530,3 milioane lei, în principal pentru hotărâri CEDO și despăgubiri aferente procesului de restituire a proprietăților;
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: +305,0 milioane lei din care suma de 288,0 milioane lei pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, iar suma de 17,0 milioane lei pentru plata despăgubirilor civile;
 • Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se majorează cu 1.222,0 milioane lei, în principal pentru plata alocațiilor de stat pentru copii majorate, a  pensiilor și indemnizațiilor, concomitent cu  diminuarea transferurilor de echilibrare către bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj cu 1.073,8 milioane lei,  influența per sold fiind de +148,1 milioane lei;
 • Serviciul de Telecomunicaţii Speciale: +121,0 milioane lei alocați în principal pentru derularea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
 • Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: +64,6 milioane lei în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a Deciziei Comisiei Europene nr.3722/2014 de excludere de la finanţarea comunitară a anumitor cheltuieli efectuate de România în cadrul programului de sprijin de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală SAPARD;
 • Ministerul Afacerilor Externe: +55,0 milioane lei pentru plata drepturilor salariale, cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea centralei ministerului și a misiunilor diplomatice, deschiderea și operaționalizarea a noi consulate, precum şi pentru achiziționarea de autoturisme ;
 • Ministerul Justiției: +43,7 milioane lei pentru plata drepturilor salariale, cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea instanțelor judecătorești și majorarea subvenției pentru sistemul penitenciar;
 • Ministerul Public: +43,5 milioane lei pentru plata drepturilor salariale, cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea parchetelor și cheltuieli de capital;
 • Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice: se majorează per sold cu 40,3 milioane lei, în principal pentru finanțarea Institutului Național de Cercetare ”Cantacuzino” .

Diminuări ale bugetelor ordonatorilor principali de credite, sunt propuse la:

 • Ministerul Transporturilor: se diminuează per sold cu suma de -985,0 milioane lei
 • Ministerul Sănătății: se diminuează per sold cu 613,9 milioane lei
Articole recomandate:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

În timp ce România negociază cu Austria  – prin vizita ministrului Bode la Viena  –  un vot favorabil pe 8 decembrie pentru primirea în spațiul Schengen, nici compania

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: