sâmbătă

18 mai, 2024

12 mai, 2023

Ordonanţa de reducere a cheltuielilor bugetare a fost aprobată cu modificări în ședința de vineri a Guvernului. Printre altele, documentul prevede că Ministerul Energiei şi Ministerul Muncii vor achita din fonduri proprii facturile de energie restante la furnizori, pe baza deconturilor venite de la ANRE, din cauza sumelor insuficiente de la Fondul de tranziție (provenite din veniturile excepționale ale producătorilor de energie).

Ministrul Finanțelor a declarat după încheierea ședinței Executivului că încasările statului încep să revină la normalul programat, astfel că crede că la acest moment nu se impune să se intervină pe impozitare.

Explicația oferită de ministrul Finanțelor:

 • Ordonanţa prevede un nou instrument de flexibilizare a achităţii facturilor restante către furnizorii de energie electrică, în baza schemei de compensare care funcţionează potrivit OUG 27.
 • În baza acestei, până când se vor echilibra sumele din Fondul de tranziţie, care se alimentează din veniturile excepţionale realizate de producătorii din sectorul energetic, ministerul Energiei şi Ministerul Muncii pot să achite facturile restante la furnizori, pe baza deconturilor venite de la ANRE, din bugetele proprii, din alte titluri de cheltuieli.

Condiționarea sporului pentru titlu științific de doctor, eliminată din OUG


De asemenea, din OUG a fost eliminată prevederea referitoare la sporul pentru doctorat.

Ce prevedea articol din proiectul de OUG:

 • Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie pentru titlul ştiinţific în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care se acordă lunar numai dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar.
 • Cuantumul salarial al acestei indemnizaţii nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor.

Cum explică ministrul Adrian Câciu modificarea:

”Faţă de actul normativ pus în transparenţă publică, a fost eliminat articolul legat de sporul de doctorat, în baza discuţiilor pe care le-am avut cu sectoarele. Acest articol din legea salarizării există, rezidă şi în legea salarizării şi s-a considerat că o complicare a modului în care este acest articol în legea salarizării nu este la acest moment oportună, urmând ca în noua lege a salarizării să se clarifice mai concret modul în care sporul de doctorat va fi acordat”, a anunţat vineri, la finalul ședinței de Guvern, ministrul Finanţelor, citat de News.ro

(Citește și: „Gaura de la buget / 9 decizii pentru reducerea cheltuielilor statului„)

Interzicerea cumului pensiei cu salariul de la stat s-ar putea face mai târziu, prin lege


Ministrul de Finanţe, Adrian Câciu a mai declarat că interzicerea cumulului pensie cu salariu, iniţial prevăzută în așa-numita ordonanță a austerității, se va face prin act normativ la nivel de lege.

”Partea de abordare a cumulului pensie cu salariu se va face prin act normativ la nivel de lege. (…) În primul rând, trebuie să spun că încasările statului încep să revină la normalul programat. Deci instituţiile de stat au început să înţeleagă mai bine rolul”.

Ministrul Finanţelor a precizat că, pe de altă parte, ”crede că la acest moment în care avem această ordonanţă nu se impune să intervenim pe impozitare”, spune Adrian Câciu: ”Aceste lucruri, dacă vor fi de luat în discuţie aplicată, se vor lua după ce statul îşi realizează atribuţiile şi după ce se întâmplă ceea ce toţi ne dorim, digitalizarea instituţiilor statului”.

Alte modificări

Excepții ale interzicerii achiziţionării, preluării în leasing sau a închirierii de autoturisme, mobilier şi aparatură, birotică, de către autorităţile şi instituţiile publice:

 • ”Aici avem o excepţie privind Programul Rabla, pentru autorităţile care achiziţionează autoturisme nepoluante, suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice. Aici, prin memorandum sectoarele vor veni în faţa Guvernului, dacă este necesară o derogare pentru acele sectoare unde este necesară în continuare angajarea de personal, inclusiv educaţie şi sănătate”, a spus Adrian Câciu. 

Achizițiile în derulare se anulează:

 • Pe partea de achiziţii de autoturisme şi mobilier, s-a introdus o prevedere care spune că la data intrării în vigoare a Ordonanţei, procedurile de achiziţie publică pentru bunurile prevăzute la alineatul 1 încetează, dacă nu a fost parcursă etapa de comunicare a rezultatului procedurii de achiziţie publică.
 • Nu este de ajuns să ai doar invitaţie de participare, urcată în SEAP, rămân în derulare doar cele care au parcurs etapa de comunicare a rezultatului procedurii iar celelalte încetează.
 • ”Aici nu discutăm şi există prevederi în Ordonanţă despre achiziţiile care sunt legate de proiectele cu finanţare europeană, proiectele din PNRR sau cele care fac obiectul acordurilor de împrumut le are cu Banca Mondială”, a explicat minsitrul Câciu. 

(Citește și: „Reducerile de cheltuieli transmise de ministere – 5 mld. de lei, în loc de 20„)

Ordonanța, elaborată pentru acoperirea deficitului de la buget, nu reușește să acopere golurile

Ministerul Finanțelor speră să facă economii la buget de 5,3 miliarde lei. Măsurile sunt în linie cu recomandarea Comisiei Europene, care a cerut României pentru a pune capăt situației de deficit excesiv până cel târziu în 2024.

Măsurile incluse în OUG:

1.Cheltuielile cu bunuri și servicii vor trebui reduse cu 10%.

Excepții: cheltuielile cu medicamentele și materialele sanitare, cu serviciile medicale, cheltuielile cu acțiuni și programe de sănătate, cheltuieli aferente unităților de învățământ preuniversitar și universitar.

2.Interdicția achiziționării, leasingului sau închirierii de autoturisme, mobilier, birotică.

Excepție: unde este nevoie de astfel de bunuri, vor trebui să se facă redistribuiri inclusiv de la alte instituții. În ceea ce privește achizițiile publice aflate în curs de desfășurare, acestea vor putea fi finalizate.

3.Îngheață angajările la stat.

Excepție: În cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene.

Pentru posturile pentru care s-a desfășurat proba scrisă a concursurilor sau examenelor sau proba practică se pot continua procedurile de ocupare a acestora.

5. Sumele reținute, în proporție de 10% în bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj se anulează cu ocazia primei rectificări bugetare

Excepție: cheltuielile de investiții, a cheltuielilor cu stocurile rezervă de stat și de mobilizare și cheltuielilor aferente despăgubirilor civile.

6.Amânare cu un an a înființării Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare (se va înființa în 2024) 

7.Condiții pentru contracte de achiziție publică a produselor agroalimentare

Pentru o perioadă de 24 luni de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, autoritățile contractante care atribuie contracte de achiziție publică ce au ca obiect produse agroalimentare aplică criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preț.

Ponderea stabilită pentru factorul de evaluare privind calitatea va fi de 70% din punctajul total și este compusă din: 50% pentru subfactorul „lanțul de aprovizionare” și 20% pentru deținerea autorizației/înregistrării sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor sau a certificatului fitosanitar sau a certificatului de origine, după caz, și pentru respectarea legislației privind trasabilitatea produselor agroalimentare.

8.Membru CA la maxim două companii de stat

În anul 2023, personalul din cadrul autorităților și instituțiilor publice pot deține calitatea de membru al consiliului de administrație și/ sau de membru al consiliului de supraveghere la maxim două întreprinderi publice sau în organele de conducere ale altor entități deținute de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale al cărui sediu se află pe teritoriul României.

9.Limitarea proiectelor care modifică structura de venituri și cheltuieli la buget

După intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, Guvernul poate adopta proiecte de acte normative/documente de politici publice a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, doar dacă acestea sunt însoțite de fișa financiară.

10. Reducerea numărului de posturi din cadrul cabinetului şi cancelariei

Numărul maxim de posturi din cadrul cabinetului, respectiv cancelariei este limitat la:

 • 9 posturi pentru cabinetul prim-ministrului;
 • 6 posturi pentru cabinetul viceprim-ministrului cu portofoliu, ministrului de stat;
 • 4 posturi pentru cabinetul viceprim-ministrului fără portofoliu;
 • 4 posturi pentru cabinetul ministrului, secretarului general al Guvernului şi şefului Cancelariei Prim-Ministrului;
 • 4 posturi pentru cabinetul ministrului delegat;
 • 2 posturi pentru cabinetul secretarului general adjunct al Guvernului, secretarului de stat şi asimilatului acestuia din cadrul ministerelor şi aparatului de lucru al Guvernului şi consilierului de stat;
 • 2 posturi pentru cabinetul conducătorului de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat;
 • 1 post pentru cabinetul subsecretarului de stat şi asimilatului acestuia din cadrul aparatului de lucru al Guvernului din cadrul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;

11. Entitățile de drept privat din subordinea statului, obligate să plătească prioritar obligațiile bugetare

În anul 2023, sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, ce se repartizează, în condițiile legii, entităților de drept privat aflate în subordinea, coordonarea sau autoritatea instituțiilor publice, se vor utiliza cu prioritate pentru plata obligațiilor către bugetul general consolidat.

12.Plata granturilor IMM Invest se prelungește până la final de an

Proiectul de OUG modifică un articol din OUG privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA. Noua formă a Alineatul (1) al articolului III:

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 30 iunie 2022, acordarea grantului se realizează conform Schemei de ajutor de stat prevăzută la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul
crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Perioada în care se poate efectua plata grantului este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 31 decembrie 2023, inclusiv.

13.Banii de deconturi la facturile de energie

În cursul anului 2023, în situația în care fondurile asigurate din contul de disponibil prevăzut la art. 15 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările și completările ulterioare, nu asigură plata integrală a cererilor de decontări transmise conform prevederilor legale în vigoare, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Energiei, pot aloca, din bugetul propriu, fonduri pentru plata acestora.

14.Liber la virări de credite între programe

Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (9) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2023, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament între programe pe tot parcursul anului, peste limita prevăzută, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cu modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3/xx/27 „Fișa programului bugetar”.

****

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Un răspuns

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Un răspuns

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Retragerea doctorului Cîrstoiu din cursa pentru primăria Capitalei arată nu

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: