sâmbătă

25 mai, 2024

9 mai, 2023

Ministerul Finanțelor a publicat în transparență decizională proiectul de OUG în baza căreia speră să facă economii la buget de 5,3 miliarde lei. Măsurile sunt în linie cu recomandarea Comisiei Europene, care a cerut României pentru a pune capăt situației de deficit excesiv până cel târziu în 2024.

Coaliția a aprobat luni cele 10 măsuri conținute de ordonanță, proiectul urmând să intre pe ordinea de zi a următoarei ședințe de guvern.

Guvernul aprobă în fiecare lună plafoane de credite

Potrivit proiectului de OUG, Guvernul urmează să aprobe lunar, până la finele lunii în curs pentru luna următoare, limite lunare de credite de angajament și credite bugetare, pentru ordonatorii principali de credite finanţaţi integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale.


Prin excepție, nu se vor aproba limite lunare pentru:

 • dobânzi
 • proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
 • proiecte cu finanțare din Planul național de redresare și reziliență
 • împrumuturi și rambursări de credite
 • transferuri de echilibrare către bugetele de asigurări sociale

14 măsuri de reducere a cheltuielilor

1.Cheltuielile cu bunuri și servicii vor trebui reduse cu 10%.

Excepții: cheltuielile cu medicamentele și materialele sanitare, cu serviciile medicale, cheltuielile cu acțiuni și programe de sănătate, cheltuieli aferente unităților de învățământ preuniversitar și universitar.

2.Interdicția achiziționării, leasingului sau închirierii de autoturisme, mobilier, birotică.

Excepție: unde este nevoie de astfel de bunuri, vor trebui să se facă redistribuiri inclusiv de la alte instituții. În ceea ce privește achizițiile publice aflate în curs de desfășurare, acestea vor putea fi finalizate.

3.Îngheață angajările la stat.

Excepție: În cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene.


Pentru posturile pentru care s-a desfășurat proba scrisă a concursurilor sau examenelor sau proba practică se pot continua procedurile de ocupare a acestora.

4.Condiționarea sporului pentru titlu științific

Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie pentru titlul ştiinţific în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care se acordă lunar numai dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar.

Cuantumul salarial al acestei indemnizaţii nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor.

5. Sumele reținute, în proporție de 10% în bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj se anulează cu ocazia primei rectificări bugetare

Excepție: cheltuielile de investiții, a cheltuielilor cu stocurile rezervă de stat și de mobilizare și cheltuielilor aferente despăgubirilor civile.

6.Amânare cu un an a înființării Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare (se va înființa în 2024) 

7.Condiții pentru contracte de achiziție publică a produselor agroalimentare

Pentru o perioadă de 24 luni de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, autoritățile contractante care atribuie contracte de achiziție publică ce au ca obiect produse agroalimentare aplică criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preț.

Ponderea stabilită pentru factorul de evaluare privind calitatea va fi de 70% din punctajul total și este compusă din: 50% pentru subfactorul „lanțul de aprovizionare” și 20% pentru deținerea autorizației/înregistrării sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor sau a certificatului fitosanitar sau a certificatului de origine, după caz, și pentru respectarea legislației privind trasabilitatea produselor agroalimentare.

8.Membru CA la maxim două companii de stat

În anul 2023, personalul din cadrul autorităților și instituțiilor publice pot deține calitatea de membru al consiliului de administrație și/ sau de membru al consiliului de supraveghere la maxim două întreprinderi publice sau în organele de conducere ale altor entități deținute de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale al cărui sediu se află pe teritoriul României.

9.Limitarea proiectelor care modifică structura de venituri și cheltuieli la buget

După intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, Guvernul poate adopta proiecte de acte normative/documente de politici publice a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, doar dacă acestea sunt însoțite de fișa financiară.

10. Reducerea numărului de posturi din cadrul cabinetului şi cancelariei

Numărul maxim de posturi din cadrul cabinetului, respectiv cancelariei este limitat la:

 • 9 posturi pentru cabinetul prim-ministrului;
 • 6 posturi pentru cabinetul viceprim-ministrului cu portofoliu, ministrului de stat;
 • 4 posturi pentru cabinetul viceprim-ministrului fără portofoliu;
 • 4 posturi pentru cabinetul ministrului, secretarului general al Guvernului şi şefului Cancelariei Prim-Ministrului;
 • 4 posturi pentru cabinetul ministrului delegat;
 • 2 posturi pentru cabinetul secretarului general adjunct al Guvernului, secretarului de stat şi asimilatului acestuia din cadrul ministerelor şi aparatului de lucru al Guvernului şi consilierului de stat;
 • 2 posturi pentru cabinetul conducătorului de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat;
 • 1 post pentru cabinetul subsecretarului de stat şi asimilatului acestuia din cadrul aparatului de lucru al Guvernului din cadrul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;

11. Entitățile de drept privat din subordinea statului, obligate să plătească prioritar obligațiile bugetare

În anul 2023, sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, ce se repartizează, în condițiile legii, entităților de drept privat aflate în subordinea, coordonarea sau autoritatea instituțiilor publice, se vor utiliza cu prioritate pentru plata obligațiilor către bugetul general consolidat.

12.Plata granturilor IMM Invest se prelungește până la final de an

Proiectul de OUG modifică un articol din OUG privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA. Noua formă a Alineatul (1) al articolului III:

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 30 iunie 2022, acordarea grantului se realizează conform Schemei de ajutor de stat prevăzută la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul
crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Perioada în care se poate efectua plata grantului este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 31 decembrie 2023, inclusiv.

13.Banii de deconturi la facturile de energie

În cursul anului 2023, în situația în care fondurile asigurate din contul de disponibil prevăzut la art. 15 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările și completările ulterioare, nu asigură plata integrală a cererilor de decontări transmise conform prevederilor legale în vigoare, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Energiei, pot aloca, din bugetul propriu, fonduri pentru plata acestora.

14.Liber la virări de credite între programe

Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (9) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2023, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament între programe pe tot parcursul anului, peste limita prevăzută, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cu modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3/xx/27 „Fișa programului bugetar”.

***

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Retragerea doctorului Cîrstoiu din cursa pentru primăria Capitalei arată nu

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: