vineri

1 decembrie, 2023

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

15 august, 2020

Guvernul a aprobat în ședința de vineri rectificarea bugetară, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, declarând la finalul întrunirii că rectificarea ”vine să aloce resurse pentru programele aprobate în prima parte a anului, care au ca obiectiv menţinerea locurilor de muncă, creşterea economiei şi investiţiile”.

Florin Cîțu a mai precizat că efortul financiar în 2020 pentru creşterea alocaţiilor cu 20% este 600 de milioane de lei, iar pentru creşterea cu 14% a pensiilor este de 4 miliarde lei.

”Facem rectificarea bugetară după ce avem execuţia bugetară la 6 luni de zile. La această rectificare bugetară am luat în calcul câteva elemente. Pentru noi este foarte important să continuăm injecţia de lichididate în economie, pentru a menţine ritmul investiţiilor, de a păstra locurile de muncă şi profitabilitatea firmelor, în condiţii de criză globală”, a declarat ministrul.

Deficitul – revizuit la 8,6% din PIB


A doua rectificare bugetară din acest an a fost construită pe o prognoză revizuită a evoluției economiei. Deficitul bugetar a fost majorat de la 6,7% din PIB la 8,6% din PIB, în vreme ce contracția PIB a fost majorată la 3,8% din PIB, față de 1,8% din PIB estimarea anterioară.

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a propus majorarea veniturilor bugetului general consolidat cu suma de 573 de milioane de lei, iar a cheltuielilor cu 18,1 miliarde de lei. Deficitul bugetului general consolidat se majorează astfel cu suma de 17,6 miliarde de lei.

Majoritatea alocărilor suplimentare se duc către ministere implicate în măsuri de combatere a efectelor crizei Covid-19.

Veniturile bugetului de stat pe anul 2020, se diminuează, pe sold, cu suma de 289,4 milioane lei. Influențele se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri:

 • Impozit pe profit: -526,3 milioane lei;
 • Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane juridice: -179,9 milioane lei;
 • Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane fizice: -333,2 milioane lei;
 • Impozite și taxe pe proprietate: -154,6 milioane lei;
 • Taxa pe valoarea adăugată: -7.309,5 milioane lei;
 • Accize: +160,0 milioane lei;
 • Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii: -225,2 milioane lei;
 • Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități: -386,9 milioane lei. De asemenea, s-a avut în vedere menținerea estimărilor din OUG nr.50/2020 privind încasarea din anul 2020 a veniturilor din vânzarea licențelor de tip 5G de către ANCOM: +2.500 milioane lei;
 • Alte impozite și taxe fiscale: -45,8 milioane lei;
 • Contribuții de asigurări sociale: -56,8 milioane lei;
 • Venituri nefiscale: -377,7 milioane lei;
 • Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020: +7.927,5 milioane lei;

”Diminuarea veniturilor bugetului de stat este datorată, în principal, revizuirii negativă a prognozei indicatorilor macroeconomici pe anul 2020 dar și modificărilor legislative cu impact negativ asupra încasărilor bugetare”, se arată în nota de fundamentare a rectificării bugetare.

Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2020, se majorează, pe sold, cu suma de 24,4 miliarde de lei. Influențele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:

 • Cheltuielile de personal se majorează cu 1.028,1 milioane lei;
 • Cheltuielile cu bunuri şi servicii cresc cu 325,9 milioane lei;
 • Cheltuielile cu dobânzi cresc cu 1.697,5 milioane lei;
 • Subvențiile cresc cu 50,3 milioane lei;
 • Transferurile între unități ale administrației publice se majorează cu 1.656,7 milioane lei;
 • Alte transferuri se majorează cu 690,5 milioane lei;
 • Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare se majorează cu 217,0 milioane lei;
 • Cheltuielile cu asistența socială cresc cu 1.905,6 milioane lei;
 • Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 se majorează cu 8.245,7 milioane lei;
 • Alte cheltuieli se majorează cu 1.026,7 milioane lei;
 • Fondurile de rezervă se majorează cu 2.000,0 milioane lei;
 • Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se  majorează cu 331,0 milioane lei;
 • Cheltuielile de capital cresc cu 485,5 milioane lei;
 • Împrumuturile acordate cresc cu 4.670,1 milioane lei.

(Consultați varianta integrală a ”Proiectului de Ordonanță de urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare – publicat în data de 13 august 2020”)

Alocările pe ministere

 • Ministerul Muncii și Protecției Sociale: -1,9 miliarde de lei per sold astfel:

✓ suplimentarea cu +1,5 miliarde de lei a fondurilor destinate plății unor drepturi de asistență socială (în principal alocația de stat pentru copii, indemnizaţia lunară pentru creșterea copiilor, drepturi acordate persoanelor cu handicap);

majorarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj cu suma de 3 miliarde de lei și diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurări sociale de stat cu -6,4 miliarde de lei în principal ca urmare a reducerii cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii;

✓ diminuarea cheltuielilor de personal cu 15 milioane lei și a cheltuielilor cu bunurile și serviciile cu 10 milioane lei, urmare analizei gradului de execuție și necesarului de finanțare până la finalul anului.

 • Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se majorează la venituri cu suma de +2,4 miliarde de lei și la cheltuieli cu suma de +2,4 miliarde de lei, atât la credite de angajament cât și la credite bugetare pentru asigurarea plății medicamentelor, serviciilor medicale, creșterilor salariale acordate pentru personalul din unitățile sanitare, indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale și a stimulentului de risc pentru personalul din sistemul sanitar implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19.

Subvenția de echilibrare alocată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este în sumă de +2.984,8 milioane lei (+2.152,1 milioane lei pentru finanțarea sistemului de asigurări de sănătate  și +832,7 milioane lei pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate).

 • Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale: +14 miliarde de lei

Sumele suplimentare sunt alocate pentru: 1,7 miliarde de lei Dobânzi, 2 miliarde de lei la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, 550 milioane lei reprezentând contribuția României la bugetul Uniunii Europene, 5 miliarde de lei asigurarea sumelor necesare refinanțării proiectelor pentru beneficiari şi/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene și 4,7 miliarde de lei fonduri de la bugetul de stat puse la dispoziția Eximbank pentru implementarea schemelor de ajutor de stat și minimis.

 • Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri: +4,4 miliarde de lei credite de angajament și +1,5 miliarde de lei credite bugetare, per sold.

Se propun sume suplimentare pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID (+4.340,18 milioane lei credite de angajament și +1.446,72 milioane lei credite bugetare)  și pentru majorarea, în condiţiile legii, a contribuţiei statului la capitalul social al operatorilor economici din industria naţională de apărare aflaţi sub autoritatea acestuia (129,1 milioane lei). S-au identificat economii  în principal la cheltuieli de personal (-25 milioane lei) și bunuri și servicii (-10 milioane lei);

 • Ministerul Sănătății: +3,1 miliarde de lei per sold, în special pentru suplimentarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (+2.984,8 milioane lei) și pentru susținerea măsurilor destinate combaterii pandemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2 și acordarea stimulentului de risc (+219,1 milioane lei).
 • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +3 miliarde de lei.

Se propune alocarea suplimentară a 3 milioane lei pentru plata sumelor stabilite prin sentințe judecătorești definitive și irevocabile; 64,3 milioane lei pentru sprijinirea producătorilor agricoli; 740,8 milioane lei pentru activitatea de reproducție la speciile suine și păsări, precum și pentru reabilitarea infrastructurii principale de irigații; 2.187,3 milioane lei pentru efectuarea, începând cu data de 15.10.2020 a plăților în avans pentru campania 2020, în procent de până la 85%, a măsurilor de agromediu și climă finanțate din FEADR în cadrul PNDR 2014-2020;

 • Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației: +1.014,6 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea suplimentară pentru Programul Național de Dezvoltare Locală (1.000 milioane lei), pentru instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii (+17 milioane lei),  pentru plata despăgubirilor stabilite prin hotărârile judecătorești (+4,6 milioane lei), pentru derularea Programului ”Construcții locuințe pentru tineri destinate închirierii” (+10 milioane lei) și pentru cheltuieli de personal (+4 milioane lei). S-au identificat economii la titlul 40 ”Subvenții” (-21 milioane lei).
 • Ministerul Afacerilor Interne: +1,3 miliarde de lei, per sold, din care: 864,8 milioane lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării alegerilor locale din anul 2020, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 578/2020, cheltuieli de personal +500 milioane lei pentru plata drepturilor salariale stabilite în conformitate cu legislația în vigoare, pensii militare și drepturi de asistență socială +300,0 milioane lei. În funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii la titlul 58 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” (-400 milioane lei);
 • Ministerul Fondurilor Europene: +1,2 miliarde lei credite de angajament și +198,2 milioane lei credite bugetare, per sold.

Se propune alocarea suplimentară a +1.188,2 milioane lei credite de angajament și +200 milioane lei credite bugetare pentru Programul Național de digitalizarea IMM-urilor, proiecte pilot în cercetare și supracontractarea Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, precum și +0,7 milioane lei pentru reîntregirea conturilor de disponibil în euro aferente memorandumurilor de finanțare PHARE și ISPA. În funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii în principal la cheltuielile de personal (-2,3 milioane lei) și bunuri și servicii (-0,2 milioane lei).

 • Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor: +814,7 milioane lei, per sold.

Se propun asigurarea de sume suplimentare pentru întreținerea infrastructurii rutiere, precum și pentru instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii aflate în subordine (+250 milioane lei), pentru finanțarea obiectivelor de investiții de transport ale agenților economici cu capital de stat finanțate integral de la bugetul de stat (+150 milioane lei), pentru finalizarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă aferente perioadei de programare 2007-2013 (+217 milioane lei), pentru decontarea facilităților de care beneficiază diferite categorii sociale (+60 milioane lei), pentru participarea la capitalul social al operatorilor economici aflați sub autoritatea ministerului (+130 milioane lei), pentru plata ratelor aferente creditelor externe (+21,2 milioane lei), pentru plata unor hotărâri judecătorești definitive (+4,56 milioane lei) precum și pentru asigurarea subvențiilor la operatorii de sub autoritate (+7,0 milioane lei). S-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-3 milioane lei), bunuri și servicii (-0,95 milioane lei), dobânzi (-2,47 milioane lei) precum și la active nefinanciare (-18,63 milioane lei).

 • Ministerul Finanțelor Publice: +483,5 milioane lei per sold.

Se propune în principal asigurarea de sume suplimentare pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare (+490,6 milioane lei), pentru dotări IT necesare pentru desfășurarea activității în regim de muncă la domiciliu, cu acces securizat în sistemul informatic (+14,5 milioane lei) și pentru contribuția la majorarea de capital al BIRD, AIIB, BEI (+41,2 milioane lei). S-au identificat economii la titlurile ”Cheltuieli de personal” (-53,6 milioane lei), ”Alte transferuri” (-1,9 milioane lei) și ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” (-7,5 milioane lei).

 • Ministerul Educației și Cercetării: +551,4 milioane lei, per sold, reprezentând majorarea creditelor de angajament destinate, în principal, achiziționării de echipamente electronice pentru elevii și cadrele didactice pentru a putea participa la activitățile de e-learning, precum și pentru lucrări de execuție și proiectare pentru un număr de 59 grădinițe.

Totodată, pentru învățământul universitar prin rectificare se propune majorarea cheltuielilor din venituri proprii cu suma de +370,50 milioane lei asigurată prin majorarea veniturilor cu suma de +229,72 milioane lei și reglementarea utilizării disponibilităților din anii anteriori în limita sumei de +140,78 milioane lei.

 • Autoritatea Electorală Permanentă: +217,8 milioane lei;

Se propune în principal asigurarea suplimentară a sumei de 14,2 milioane lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.578/2020, precum și a sumei de 197,6 milioane lei pentru acordarea subventiilor de la bugetul de stat aferente finanţării activităţii partidelor politice și pentru rambursarea, în condițiile legii a sumelor aferente cheltuielilor efectuate de competitorii electorali;

 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: +116,7 milioane lei  per sold. Se propune asigurarea sumelor necesare finalizării programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor (+13,3 milioane lei), plății despăgubirilor civile urmare dosarelor de executare stabilite de instanțele de judecată (+128 milioane lei).  În funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii în sumă de -24,7 milioane lei la titlul 58 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”.
 • Ministerul Justiției: +71,6 milioane lei, per sold. Se propune în principal asigurarea de sume suplimentare pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti (+200 milioane lei) și pentru finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor (+14,1 milioane lei). În funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii la titlul 58 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” (-142,5 milioane lei).
 • Serviciul de Telecomunicații Speciale: +64,5 milioane lei per sold, din care: 60,4 milioane lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării alegerilor locale din anul 2020, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 578/2020, cheltuieli de personal +15,5 milioane lei pentru plata drepturilor salariale stabilite în conformitate cu legislația în vigoare, cheltuieli de capital 29,4 milioane lei pentru infrastructura de comunicații. În funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii la titlul 58 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” (-50 milioane lei).

Autoritățile locale primesc 3 miliarde de lei în plus

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2020 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 3.055,1 milioane lei astfel:

 • sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor se majorează cu suma de 349,6 milioane le;
 • se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București cu suma de 1.227,3 milioane lei
 • se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 1.401,3 milioane lei
 • se majorează cu suma de 76,9 milioane lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învăţământului particular şi a celui confesional.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket
Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Un răspuns

 1. Ordonanta privind rectificarea bugetara din august 2020 este publicata in MO? Daca este, si este bun nr. MO, respectiv MO 746/17.08.2020 de ce nu putem sa-l vizualizam?

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Un răspuns

 1. Ordonanta privind rectificarea bugetara din august 2020 este publicata in MO? Daca este, si este bun nr. MO, respectiv MO 746/17.08.2020 de ce nu putem sa-l vizualizam?

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: