vineri

2 decembrie, 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

29 octombrie, 2013

Administrarea Metroului trece la Consiliul General al Municipiului București, administrarea porturilor fluviale se mută la consiliile locale, iar protejarea patrimoniului cultural și dezvoltarea turistică devin competențe exclusive ale consiliilor județene – acestea sunt câteva dintre noutățile proiectului de descentralizare elaborat de comisia mixtă din USL condusă de vicepremierul Liviu Dragnea și primarul Klaus Iohannis.

Proiectul este prezentat partidelor parlamentare și urmează să fie discutat cu partidele din Opoziție, PDL și PP DD, așa cum a solicitat premierul Victor Ponta, la ultima ședință de Guvern, ”astfel încât să existe cel mai larg dialog posibil”.

Legea descentralizării nu va face obiectul dezbaterilor obișnuite ale legislativului, ci va fi adoptată prin asumarea răspunderii de către Guvern, la jumătatea lunii noiembrie.

Noi competențe aflate exclusiv la nivelul orașelor și comunelor

 • administrarea plajelor turistice maritime şi fluviale, ale râurilor, pârâurilor şi ale lacurilor de acumulare
 • ocuparea forţei de muncă la nivel local
 • administrarea unităţilor sportive şi de tineret, a taberelor şcolare, centrelor de agrement, caselor de cultură ale studenţilor, precum şi a cluburilor sportive de la nivel local
 • dezvoltarea şi promovarea turistică
 • organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative extraşcolare/de tip nonformal prin cluburile copiilor
 • administrarea porturilor fluviale.

Noi competenţe exclusive la nivelul județelor

 • protejarea patrimoniului cultural de pe teritoriul judeţului
 • ocuparea forţei de muncă la nivel județean
 • administrarea bazelor sportive, a taberelor şcolare, a centrelor de agrement, a caselor de cultură ale studenţilor, a cluburilor sportive de la nivel judeţean
 • implementarea de programe judeţene în domeniul tineretului şi sportului
 • dezvoltarea şi promovarea turistică a judeţului.

Noile competenţe pe care autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor şi oraşelor urmează să le exercite partajat cu autorităţile administraţiei publice centrale sunt în domeniul administrării sistemelor de gospodărire a apelor.

Autorităţile administraţiei publice de la nivelul judeţelor urmează să exercite competenţe partajate cu autorităţile de la nivelul administraţiei publice centrale, după cum urmează: protecţia mediului, pescuit şi acvacultură, dezvoltare rurală şi serviciile de sănătate publică la nivel județean.

Transporturi

 • Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” – S.A. din subordinea Ministerului Transporturilor se reorganizează în subordinea şi administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
 • Dreptul de administrare a infrastructurii portuare se preia de la Compania Naţională ”Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” S.A. – Giurgiu de către consiliile locale din judeţele în care acestea se află, respectiv Caraş Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Giurgiu și Călăraşi.
 • Dreptul de administrare a infrastructurii portuare se preia de la Compania Naţională “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. – Galaţi de către consiliile locale din judeţele în care acestea se află, respectiv Galaţi, Tulcea și Constanţa.

Guvernul justifică măsurile propuse în domeniul transportului şi administrării reţelei de metrou invocând experienţa pozitivă în administrarea reţelei de metrou în marile oraşe ale lumii, necesitatea îmbunătăţirii calităţii şi performanţei serviciului de transport public cu metroul, precum şi continuarea unor investiţii la Metrorex care ar fi mai bine prioritizate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti în funcţie de dezvoltarea urbană a capitalei, finanţarea cheltuielilor de investiţii revenind Statului Român, în calitate de proprietar.

Aplicarea măsurilor de descentralizare mai susmenţionate implică modificarea legislaţiei primare aferente fiecărui domeniu supus descentralizării şi, implicit, a prevederilor Legii – cadru nr. 195/2006 a descentralizării.

Agricultură


Se înființează Direcțiile agricole judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prin reorganizarea următoarelor instituţii/structuri:

 • Direcțiile pentru agricultură județene, cu excepția unităților fitosanitare, a elementelor patrimoniale și a personalului aferent care se preiau de către Autoritatea Națională Fitosanitară și cu excepția activităților de inspecție, de verificare și de control, a elementelor patrimoniale afectate și a personalului aferent, care se predau Direcției de Inspecții, Verificare și Control în Agricultură din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și constituie Serviciul de Inspecții, Verificare și Control în Agricultură
 • Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene
 • Casele agronomului
 • Camerele agricole, aflate în subordinea consiliilor județene.

Direcțiile agricole judeţene urmează să exercite competenţele de implementare a politicilor naţionale privind agricultura şi dezvoltarea rurală, preluate de la direcțiile pentru agricultură judeţene (cu excepţiile susmenționate) şi de la oficiile de studii pedologice şi agrochimice, competențele exercitate de casele agronomului, precum și competențele exercitate de actualele camere agricole aflate în subordinea consiliilor județene.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale urmează să asigure îndrumarea şi controlul pe domeniul specific de activitate al direcțiilor agricole judeţene şi a municipiului Bucureşti din cadrul consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Cultură

Se înființează, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al municipiului Bucureşti, a direcţiilor judeţene pentru cultură şi patrimoniu, respectiv a Municipiului București, prin reorganizarea direcţiilor judeţene pentru cultură, respectiv a Municipiului Bucureşti și preluarea tuturor competențelor exercitate de acestea din urmă, cu excepția celor ce derivă din exercitarea funcțiilor de inspecție și control.

Ministerul Culturii va asigura îndrumarea și controlul pe domeniul specific de activitate al direcţiei judeţene pentru cultură și patrimoniu, din cadrul consiliilor judeţene și al consiliului general al municipiului București.

Direcţiile judeţene pentru cultură și patrimoniu, respectiv a municipiului București urmează să exercite atribuţii legate de: întocmirea bazei de date privind patrimoniul cultural, înregistrarea cererilor de clasare a bunurilor culturale mobile deţinute de instituţii nespecializate, de culte religioase, de alte persoane juridice, precum şi de persoane fizice, avizarea concesionării, dării în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică sau închirierii monumentelor istorice proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, a intervenţiilor asupra monumentelor istorice aflate în domeniul public sau privat al comunei, orașului, municipiului, județului sau în proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice aflate pe teritoriul judeţului, a clasării și declasării monumentelor istorice aflate în domeniul public sau privat al comunei, orașului, municipiului sau judeţului, a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului pentru instituirea, delimitarea şi reglementarea construirii zonelor de protecţie a monumentelor istorice indiferent de clasă sau a zonelor construite protejate cu monumente istorice indiferent de clasă, aflate în domeniul public sau privat al comunei, orașului, municipiului sau în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de pe teritoriul judeţului, a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului pentru instituirea, delimitarea şi reglementarea construirii zonelor de protecţie a monumentelor istorice clasate sau a zonelor construite protejate cu monumente istorice clasate aflate pe teritoriul judeţului, ș.a.

Sălile şi grădinile de spectacol cinematografic, libere de sarcini, aflate atât în domeniul public cât și în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor ”România-Film”, împreună cu terenurile şi bunurile mobile aferente, să treacă în administrarea consiliilor locale şi a sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.

Imobilele, altele decât sălile şi grădinile de spectacol cinematografic, aflate în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor ”România-film”, urmează să treacă în administrarea consiliilor locale.

Turism

Preluarea unor competenţe care vizează emiterea brevetului de turism, atestarea parcurilor turistice, precum și autorizarea şi clasificarea în turism, exercitate în prezent de către Autoritatea Naţională pentru Turism, aflată în subordinea Ministerului Economiei, de către consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după cum urmează: autorizarea funcţionării de pensiuni, activitatea ghizilor de turism, centrelor de informare şi promovare turistică, structurilor de primire turistică şi a unităţilor de alimentaţie publică situate în municipii şi în staţiuni turistice și clasificarea structurilor de primire turistică.

Alte competențe care se transferă către consiliile județene: acordarea avizului de specialitate pentru documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului privind zone şi staţiuni turistice, cu regulamentele de urbanism aferente, pentru documentaţii tehnice privind amplasamentul, conformarea şi funcționalitatea construcţiilor noi cu destinaţie turistică, pentru documentaţii privind funcționalitatea specifica a construcţiilor existente din domeniul turismului, supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrări care modifica funcţia turistica a acestora și pentru documentaţii privind construcţiile ce urmează a fi modificate structural şi funcţional în scopul primirii unei funcționalități cu profil turistic.

Transferul de competențe va fi însoțit de resursele necesare exercitării acestora

Ministerul Economiei va asigura coordonarea metodologică și controlul în domeniul turismului.

Învăţământ preuniversitar

Preluarea competențelor privind organizarea rețelei școlare pentru învățământul profesional și tehnic de către consiliile județene, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Palatele, cluburile copiilor și cluburile sportive școlare se transferă, din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, în subordinea consiliilor locale.

Piața Muncii

Reorganizarea Agențiilor pentru plăți și inspecție socială județene prin preluarea tuturor competenţelor, cu excepția celor de inspecție și control, de către Agenţiile Judeţene pentru Prestaţii Sociale respectiv a municipiului Bucureşti, în subordinea consiliilor judeţene şi în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Competenţele ce vizează inspecția și controlul, urmează a fi exercitate în continuare de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Mediu, pescuit şi acvacultură

Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului aflate în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului se reorganizează în Agenţii judeţene pentru protecţia mediului, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Se reorganizează filialele regionale din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în direcții judeţene pentru pescuit şi acvacultură în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca servicii publice de interes judeţean.

Structurile nou înfiinţate exercită competenţele avute în prezent de instituţiile publice supuse reorganizării, cu excepţia celor de inspecţie şi control.

Consiliile locale primesc dreptul de administrare a plajelor maritime şi fluviale ale râurilor, pârâurilor şi ale lacurilor de acumulare cu destinaţie turistică, care se transferă de la Administraţia Naţională ”Apele Române” către consiliile locale pe a căror rază administrativ-teritorială se află.

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice va asigura coordonarea metodologică şi controlul în domeniul specific de activitate şi va verifica legalitatea autorizațiilor/avizelor în domeniul mediului. În cazul în care constată încălcări ale prevederilor legale la emiterea autorizaţiilor/avizelor în domeniul mediului, poate dispune anularea respectivelor autorizații/avize.

Totodată, dacă consiliile județene nu emit avizele prin nerespectarea legii în domeniul mediului, respectivele avize pot fi emise de către Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice.

Rețeaua de Sănătate

Reorganizarea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, a instituţiilor aflate în subordinea lor (unităţile finanţate integral din venituri proprii şi din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, centrele de diagnostic şi tratament, centrele medicale, ambulatoriile de specialitate, centrele judeţene de aparatură medicală) din subordinea Ministerului Sănătăţii în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Autorităţile administraţiei publice judeţene vor îndeplini competenţe privind punerea în aplicare a politicii şi programelor naţionale de sănătate publică pe plan local, identificarea problemelor locale prioritare de sănătate publică, coordonarea unităţilor sanitare aflate în reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în condiţiile prevăzute în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, evaluarea modului de asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice, monitorizarea aplicării normelor de funcţionare a unităţilor medicale şi farmaceutice, indiferent de forma de organizare, şi propunerea de măsuri în caz de neconformitate, evaluarea resursele umane de la nivelul asistenţei medicale în relaţie cu nevoile comunitare identificate prin acţiuni specifice, urmărirea aplicării criteriilor referitoare la calitatea serviciilor medicale, asigurarea dotării cu echipamente și aparatură medicală, asigurarea furnizării de servicii medicale în spitalele judeţene, etc.

Sport şi tineret

Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret şi a municipiului Bucureşti, din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, se reorganizează ca servicii publice de interes judeţean.

Coordonarea activităţilor Direcţiilor judeţene pentru sport și tineret se asigură de către structuri de specialitate din cadrul Ministerul Tineretului şi Sportului, potrivit atribuţiilor şi competenţelor Ministerului Tineretului şi Sportului.

Unitățile administrativ-teritoriale preiau dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile aflate în domeniul public al statului, aflate în administrarea structurilor supuse reorganizării conform dispoziţiilor prezentului act normativ. Astfel, urmează a fi preluat dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile care deservesc taberele şcolare, centrele de agrement, bazele sportive, cluburile sportive și casele de cultură ale studenţilor.

Alte reglementări

Autorităţile administraţiei publice locale vor prelua dreptul de administrare asupra bunurilor proprietate publică a statului, aflate în administrarea structurilor supuse reorganizării conform dispoziţiilor prezentei legi.

Personalul angajat în cadrul structurilor supuse reorganizării se va prelua de către consiliile judeţene/Consiliul General al municipiului Bucureşti sau după caz, de către consiliile locale, pe baza protocoalelor de predare-preluare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, păstrându-şi drepturile salariale avute.

Finanţarea competenţelor/structurilor descentralizate la nivel judeţean/local se va face de la bugetul de stat, respectiv din bugetul asigurărilor sociale de şomaj, prin bugetele ministerelor implicate în procesul de descentralizare.

(Descărcați AICI proiectul descentralizării)

Articole recomandate:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Un răspuns

 1. Descentralizarea administrativa a Ro este un act istoric prea vital pentru viitorul neamului romanesc. Ea nu poate fi proiectata si nici aplicata de SUBMEDIOCRITATILE UMANE preponderente din clasa politica romaneasca.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Un răspuns

 1. Descentralizarea administrativa a Ro este un act istoric prea vital pentru viitorul neamului romanesc. Ea nu poate fi proiectata si nici aplicata de SUBMEDIOCRITATILE UMANE preponderente din clasa politica romaneasca.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Portul Constanța are a doua cea mai mare creștere a cantității de mărfuri transferate în 2021, plus 26% față de anul pandemiei 2020, după cea a portului belgian

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: