joi

6 octombrie, 2022

Definitii

teorie contempo- rană cu privire la eficienţa schimburilor externe, conform căreia eficienţa comerţului exterior depinde mai ales de capacitatea ţărilor, a unităţilor economice din diferitele ţări de a se angaja cu succes în procesul concurenţial pe pieţele internaţionale. Se poate spune...
30 iulie, 2022
 stocul de bunuri în posesiunea agenţilor economici (gospodării, firme, administraţii publice şi private etc.) la un moment dat. A. este deci o mărime de stoc care poate fi determinată la o anumită dată (de exemplu, la 31 decembrie), spre deosebire de venit,...
30 iulie, 2022
ielile  şi costurile  oportunităţii  Anglia Portugalia  Bunurile Cheltuieli  Costurile  oportunităţii Cheltuieli Costurile  oportunităţii  Vin (1 galon)  120  120/100 (6/5)  80  80/90 (8/9)  Pânză (1 yard)  100  100/120 (5/6)  90  90/80 (9/8)  că o parte semnificativă a schimburilor comerciale externe are loc între filialele societăţilor multina- ţionale, schimburi mai...
30 iulie, 2022
AXIOMELE PREFERINŢELOR CONSUMA- TORULUI (în teoria subiectivă a consumatorului individual), ipoteze ale analizei comportamentului consumatorului şi ale testării caracterului raţional al acestui comportament. A.p.c. sunt: comparaţia, tran- zitivitatea, cantitatea (insaturaţie), convexitatea forte, selecţia.  A. comparaţiei sau a completitudinii se referă la felul cum alege consumatorul din...
30 iulie, 2022
fun- damentul unei teorii a cererii, care se bazează numai pe fenomene observabile şi măsurabile. În cadrul acestei teorii, accentul cade pe comportamentul con- sumatorului, nu pe preferinţele subiective ale acestuia, a căror observabilitate este discutabilă. Dacă se notează cu x0 vectorul...
30 iulie, 2022
principiu, teorie, prin care se fundamentează rolul comerţului exterior în dezvoltarea economică a ţărilor participante la schimburi. A.c.a. presupune că specia- lizarea internaţională a unei ţări are ca efect obţinerea acelor bunuri reţinute spre a fi produse de ea cu costuri mai mici. Exportul acestor mărfuri...
30 iulie, 2022
totalitatea bunurilor existente la un moment dat într-o anumită  ţară, indiferent de forma de proprietate în care se află. Volumul total al a. unei ţări nu rezultă însă din însumarea posesiunilor individuale şi publice. Activele financiare (acţiuni, obligaţiuni etc.) şi sol- durile băneşti în moneda naţională deţinute...
30 iulie, 2022
termen care carac- terizează relaţiile dintre unităţile economice într-o economie de schimb, relevând independenţa decizională a acestora. A.e. presupune că unităţile economice au dreptul de decizie în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii economice în funcţie de propriile interese. La baza a.e. stă proprietatea particulară, libertatea de...
30 iulie, 2022
(agenţii de reglementare), reprezintă instituţii autonome de la care emană norme, reguli, standarde etc., cu putere de lege secundară, prin care se asigură condiţii egale agenţilor economici de operare în mediul economic concurenţial. A. de r. îşi au originea în necesitatea de contracarare a...
30 iulie, 2022
caracteristică esenţială a pieţei în cadrul căreia există numeroşi cumpărători  şi vân- zători, fără ca vreunul dintre ei să fie preponderent. Pentru ca pe o piaţă să existe a., trebuie ca: 1) atât cumpărătorii, cât şi vânzătorii să aibă putere economică mică şi relativ apropiată între ei; 2) nici unul dintre ei să nu...
30 iulie, 2022
organizaţie pro- fesional-ştiinţifică neguvernamentală, nonprofit, independentă, în afara partidelor politice, întemeiată pe principii de democraţie deplină şi reală, de utilitate publică şi naţională, care îşi propune să contribuie la sporirea rolului şi eficienţei muncii economiştilor în procesul dezvoltării economiei româneşti, pentru asigurarea cadrului...
30 iulie, 2022
manieră în care diferitele persoane se raportează, în procesul luării deciziilor, la caracterul probabilist al evenimentelor. Există astfel posibilitatea ca, pe baza experienţei acumulate, indivizii să încerce să se asigure în faţa riscului. În acest sens, teoria şi prac- tica internaţională pun în evidenţă posibilitatea...
30 iulie, 2022
organism internaţional de specialitate, autonom, nonprofit, înfiinţat în 1995, la iniţiativa U.N.C.T.A.D., cu sprijinul O.E.C.D., Băncii Mondiale şi Organizaţiei Mondiale a Comerţului. Obiective principale: încurajarea şi dezvoltarea cooperării între agenţiile de promovare a investiţiilor străine; întărirea sistemelor de culegere şi schimb...
30 iulie, 2022
convenţie care reuneşte, pe baza liberului consimţământ  şi liberei iniţiative, mai multe persoane, prin unul sau mai multe interese comune permanente. A.e. constituie o formă de organizare a utilizării în comun a factorilor de producţie aflându-se în proprietatea privată a celor care...
30 iulie, 2022
se concretizează în a. tehnică şi a. financiară. A. tehnică este o formă de colaborare şi cooperare economică  şi tehnico- ştiinţifică între întreprinderi, firme şi instituţii din două sau mai multe ţări, constând în prestarea pe bază de înţelegere, nemijlocit sau prin intermediul expertizei unor organizaţii internaţionale de servicii...
30 iulie, 2022
(A.S.E.A.N.), organizaţie economică internaţio- nală, cu caracter regional, înfiinţată în 1967 prin Tratatul semnat de miniştrii de externe din Indonezia, Malaesia, Filipine, Singapore şi Thailanda. Obiec- tivele generale ale acestei asociaţii sunt: accelerarea creşterii economice, progresul social şi dezvoltarea culturală în regiunea Asiei...
30 iulie, 2022
forma de cooperare internaţională, pe bază contractuală, care urmăreşte realizarea de către o firmă sau instituţie a unor obiective economico-sociale, proiecte, lucrări publice într-o altă ţară, cu sau fără participarea ţării beneficiare, ajutor, sprijin, cooperare materială sau financiară în relaţiile dintre ţări. Ea este acordată, de...
30 iulie, 2022
termen introdus de Delmar S. Harder în 1948 pentru a desemna controlul automat al proceselor tehnologice. În prezent, termenul de a. este utilizat pentru a desemna o formă a progresului tehnic şi descrie situaţiile în care maşinile controlează funcţionarea maşinilor în asemenea...
30 iulie, 2022
(1833-1909), economist român, agronom, profesor universitar, om politic cu vederi progresiste, ministru şi prim-ministru în mai multe guverne liberale, membru şi preşedinte al Academiei Române. P.S. Aurelian a militat pentru progresul  şi independenţa economică  şi politică  a României, a elaborat o teorie proprie privind industrializarea ţării;...
30 iulie, 2022
consumul de bunuri şi servicii finale de către producătorul însuşi  A. există dintotdeauna  şi peste tot, în toate economiile. Importanţa sa este în funcţie de nivelul dezvoltării economiei. În economiile de tip agrar tradiţional, a. este mai amplu, pe când în economiile de...
30 iulie, 2022

AVANTAJE COMPETITIVE

teorie contempo- rană cu privire la eficienţa schimburilor externe, conform căreia eficienţa comerţului exterior depinde mai ales de capacitatea ţărilor, a unităţilor economice din diferitele ţări de a

AVUŢIE

 stocul de bunuri în posesiunea agenţilor economici (gospodării, firme, administraţii publice şi private etc.) la un moment dat. A. este deci o mărime de stoc care poate

a.c. dinamice.

ielile  şi costurile  oportunităţii  Anglia Portugalia  Bunurile Cheltuieli  Costurile  oportunităţii Cheltuieli Costurile  oportunităţii  Vin (1 galon)  120  120/100 (6/5)  80  80/90 (8/9)  Pânză (1 yard)  100  100/120 (5/6)  90  90/80 (9/8)  că o parte

AXIOMELE PREFERINŢELOR CONSUMATORULUI

AXIOMELE PREFERINŢELOR CONSUMA- TORULUI (în teoria subiectivă a consumatorului individual), ipoteze ale analizei comportamentului consumatorului şi ale testării caracterului raţional al acestui comportament. A.p.c. sunt: comparaţia, tran- zitivitatea, cantitatea (insaturaţie),

AXIOMA PREFERINŢELOR REVELATE

fun- damentul unei teorii a cererii, care se bazează numai pe fenomene observabile şi măsurabile. În cadrul acestei teorii, accentul cade pe comportamentul con- sumatorului, nu pe

AVANTAJ COMPARATIV ABSOLUT

principiu, teorie, prin care se fundamentează rolul comerţului exterior în dezvoltarea economică a ţărilor participante la schimburi. A.c.a. presupune că specia- lizarea internaţională a unei ţări are ca efect obţinerea acelor bunuri reţinute

AVUŢIE NAŢIONALĂ

totalitatea bunurilor existente la un moment dat într-o anumită  ţară, indiferent de forma de proprietate în care se află. Volumul total al a. unei ţări nu rezultă însă din însumarea posesiunilor

AUTONOMIE ECONOMICĂ

termen care carac- terizează relaţiile dintre unităţile economice într-o economie de schimb, relevând independenţa decizională a acestora. A.e. presupune că unităţile economice au dreptul de decizie în ceea ce priveşte

AUTORITĂŢI DE REGLEMENTARE

(agenţii de reglementare), reprezintă instituţii autonome de la care emană norme, reguli, standarde etc., cu putere de lege secundară, prin care se asigură condiţii egale agenţilor economici de

ATOMICITATE

caracteristică esenţială a pieţei în cadrul căreia există numeroşi cumpărători  şi vân- zători, fără ca vreunul dintre ei să fie preponderent. Pentru ca pe o piaţă să existe a., trebuie ca: 1) atât cumpărătorii,

ASOCIAŢIA GENERALĂ A ECONOMIŞTI-LOR DIN ROMÂNIA (A.G.E.R.)

organizaţie pro- fesional-ştiinţifică neguvernamentală, nonprofit, independentă, în afara partidelor politice, întemeiată pe principii de democraţie deplină şi reală, de utilitate publică şi naţională, care îşi propune să contribuie la

ATITUDINE ÎN FAŢA RISCULUI

manieră în care diferitele persoane se raportează, în procesul luării deciziilor, la caracterul probabilist al evenimentelor. Există astfel posibilitatea ca, pe baza experienţei acumulate, indivizii să încerce să se

ASOCIAŢIE ECONOMICĂ

convenţie care reuneşte, pe baza liberului consimţământ  şi liberei iniţiative, mai multe persoane, prin unul sau mai multe interese comune permanente. A.e. constituie o formă de organizare a

ASISTENŢĂ ECONOMICĂ

se concretizează în a. tehnică şi a. financiară. A. tehnică este o formă de colaborare şi cooperare economică  şi tehnico- ştiinţifică între întreprinderi, firme şi instituţii din două sau mai multe ţări, constând în prestarea pe

ASOCIAŢIA NAŢIUNILOR DIN ASIA DE SUD-EST

(A.S.E.A.N.), organizaţie economică internaţio- nală, cu caracter regional, înfiinţată în 1967 prin Tratatul semnat de miniştrii de externe din Indonezia, Malaesia, Filipine, Singapore şi Thailanda. Obiec- tivele generale

ASISTENŢĂ PENTRU DEZVOLTARE

forma de cooperare internaţională, pe bază contractuală, care urmăreşte realizarea de către o firmă sau instituţie a unor obiective economico-sociale, proiecte, lucrări publice într-o altă ţară, cu sau

AUTOMATIZARE

termen introdus de Delmar S. Harder în 1948 pentru a desemna controlul automat al proceselor tehnologice. În prezent, termenul de a. este utilizat pentru a desemna o

AURELIAN, PETRU S.

(1833-1909), economist român, agronom, profesor universitar, om politic cu vederi progresiste, ministru şi prim-ministru în mai multe guverne liberale, membru şi preşedinte al Academiei Române. P.S. Aurelian a militat

AUTOCONSUM

consumul de bunuri şi servicii finale de către producătorul însuşi  A. există dintotdeauna  şi peste tot, în toate economiile. Importanţa sa este în funcţie de nivelul dezvoltării economiei. În

AVANTAJE COMPETITIVE

teorie contempo- rană cu privire la eficienţa schimburilor externe, conform căreia eficienţa comerţului exterior depinde mai ales de capacitatea ţărilor, a unităţilor economice din diferitele ţări de a

AVUŢIE

 stocul de bunuri în posesiunea agenţilor economici (gospodării, firme, administraţii publice şi private etc.) la un moment dat. A. este deci o mărime de stoc care poate

a.c. dinamice.

ielile  şi costurile  oportunităţii  Anglia Portugalia  Bunurile Cheltuieli  Costurile  oportunităţii Cheltuieli Costurile  oportunităţii  Vin (1 galon)  120  120/100 (6/5)  80  80/90 (8/9)  Pânză (1 yard)  100  100/120 (5/6)  90  90/80 (9/8)  că o parte

AXIOMELE PREFERINŢELOR CONSUMATORULUI

AXIOMELE PREFERINŢELOR CONSUMA- TORULUI (în teoria subiectivă a consumatorului individual), ipoteze ale analizei comportamentului consumatorului şi ale testării caracterului raţional al acestui comportament. A.p.c. sunt: comparaţia, tran- zitivitatea, cantitatea (insaturaţie),

AXIOMA PREFERINŢELOR REVELATE

fun- damentul unei teorii a cererii, care se bazează numai pe fenomene observabile şi măsurabile. În cadrul acestei teorii, accentul cade pe comportamentul con- sumatorului, nu pe

AVANTAJ COMPARATIV ABSOLUT

principiu, teorie, prin care se fundamentează rolul comerţului exterior în dezvoltarea economică a ţărilor participante la schimburi. A.c.a. presupune că specia- lizarea internaţională a unei ţări are ca efect obţinerea acelor bunuri reţinute

AVUŢIE NAŢIONALĂ

totalitatea bunurilor existente la un moment dat într-o anumită  ţară, indiferent de forma de proprietate în care se află. Volumul total al a. unei ţări nu rezultă însă din însumarea posesiunilor

AUTONOMIE ECONOMICĂ

termen care carac- terizează relaţiile dintre unităţile economice într-o economie de schimb, relevând independenţa decizională a acestora. A.e. presupune că unităţile economice au dreptul de decizie în ceea ce priveşte

AUTORITĂŢI DE REGLEMENTARE

(agenţii de reglementare), reprezintă instituţii autonome de la care emană norme, reguli, standarde etc., cu putere de lege secundară, prin care se asigură condiţii egale agenţilor economici de

ATOMICITATE

caracteristică esenţială a pieţei în cadrul căreia există numeroşi cumpărători  şi vân- zători, fără ca vreunul dintre ei să fie preponderent. Pentru ca pe o piaţă să existe a., trebuie ca: 1) atât cumpărătorii,

ASOCIAŢIA GENERALĂ A ECONOMIŞTI-LOR DIN ROMÂNIA (A.G.E.R.)

organizaţie pro- fesional-ştiinţifică neguvernamentală, nonprofit, independentă, în afara partidelor politice, întemeiată pe principii de democraţie deplină şi reală, de utilitate publică şi naţională, care îşi propune să contribuie la

ATITUDINE ÎN FAŢA RISCULUI

manieră în care diferitele persoane se raportează, în procesul luării deciziilor, la caracterul probabilist al evenimentelor. Există astfel posibilitatea ca, pe baza experienţei acumulate, indivizii să încerce să se

ASOCIAŢIE ECONOMICĂ

convenţie care reuneşte, pe baza liberului consimţământ  şi liberei iniţiative, mai multe persoane, prin unul sau mai multe interese comune permanente. A.e. constituie o formă de organizare a

ASISTENŢĂ ECONOMICĂ

se concretizează în a. tehnică şi a. financiară. A. tehnică este o formă de colaborare şi cooperare economică  şi tehnico- ştiinţifică între întreprinderi, firme şi instituţii din două sau mai multe ţări, constând în prestarea pe

ASOCIAŢIA NAŢIUNILOR DIN ASIA DE SUD-EST

(A.S.E.A.N.), organizaţie economică internaţio- nală, cu caracter regional, înfiinţată în 1967 prin Tratatul semnat de miniştrii de externe din Indonezia, Malaesia, Filipine, Singapore şi Thailanda. Obiec- tivele generale

ASISTENŢĂ PENTRU DEZVOLTARE

forma de cooperare internaţională, pe bază contractuală, care urmăreşte realizarea de către o firmă sau instituţie a unor obiective economico-sociale, proiecte, lucrări publice într-o altă ţară, cu sau

AUTOMATIZARE

termen introdus de Delmar S. Harder în 1948 pentru a desemna controlul automat al proceselor tehnologice. În prezent, termenul de a. este utilizat pentru a desemna o

AURELIAN, PETRU S.

(1833-1909), economist român, agronom, profesor universitar, om politic cu vederi progresiste, ministru şi prim-ministru în mai multe guverne liberale, membru şi preşedinte al Academiei Române. P.S. Aurelian a militat

AUTOCONSUM

consumul de bunuri şi servicii finale de către producătorul însuşi  A. există dintotdeauna  şi peste tot, în toate economiile. Importanţa sa este în funcţie de nivelul dezvoltării economiei. În

știri

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: