luni

6 decembrie, 2021

Definitii

teorie contempo- rană cu privire la eficienţa schimburilor externe, conform căreia eficienţa comerţului exterior depinde mai ales de capacitatea ţărilor, a unităţilor economice din diferitele ţări de a se angaja cu succes în procesul concurenţial pe pieţele internaţionale. Se poate spune...
2 noiembrie, 2021
AXIOMELE PREFERINŢELOR CONSUMA- TORULUI (în teoria subiectivă a consumatorului individual), ipoteze ale analizei comportamentului consumatorului şi ale testării caracterului raţional al acestui comportament. A.p.c. sunt: comparaţia, tran- zitivitatea, cantitatea (insaturaţie), convexitatea forte, selecţia.  A. comparaţiei sau a completitudinii se referă la felul cum alege consumatorul din...
2 noiembrie, 2021
fun- damentul unei teorii a cererii, care se bazează numai pe fenomene observabile şi măsurabile. În cadrul acestei teorii, accentul cade pe comportamentul con- sumatorului, nu pe preferinţele subiective ale acestuia, a căror observabilitate este discutabilă. Dacă se notează cu x0 vectorul...
2 noiembrie, 2021
 stocul de bunuri în posesiunea agenţilor economici (gospodării, firme, administraţii publice şi private etc.) la un moment dat. A. este deci o mărime de stoc care poate fi determinată la o anumită dată (de exemplu, la 31 decembrie), spre deosebire de venit,...
2 noiembrie, 2021
totalitatea bunurilor existente la un moment dat într-o anumită  ţară, indiferent de forma de proprietate în care se află. Volumul total al a. unei ţări nu rezultă însă din însumarea posesiunilor individuale şi publice. Activele financiare (acţiuni, obligaţiuni etc.) şi sol- durile băneşti în moneda naţională deţinute...
2 noiembrie, 2021
(agenţii de reglementare), reprezintă instituţii autonome de la care emană norme, reguli, standarde etc., cu putere de lege secundară, prin care se asigură condiţii egale agenţilor economici de operare în mediul economic concurenţial. A. de r. îşi au originea în necesitatea de contracarare a...
2 noiembrie, 2021
termen care carac- terizează relaţiile dintre unităţile economice într-o economie de schimb, relevând independenţa decizională a acestora. A.e. presupune că unităţile economice au dreptul de decizie în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii economice în funcţie de propriile interese. La baza a.e. stă proprietatea particulară, libertatea de...
2 noiembrie, 2021
principiu, teorie, prin care se fundamentează rolul comerţului exterior în dezvoltarea economică a ţărilor participante la schimburi. A.c.a. presupune că specia- lizarea internaţională a unei ţări are ca efect obţinerea acelor bunuri reţinute spre a fi produse de ea cu costuri mai mici. Exportul acestor mărfuri...
2 noiembrie, 2021
ielile  şi costurile  oportunităţii  Anglia Portugalia  Bunurile Cheltuieli  Costurile  oportunităţii Cheltuieli Costurile  oportunităţii  Vin (1 galon)  120  120/100 (6/5)  80  80/90 (8/9)  Pânză (1 yard)  100  100/120 (5/6)  90  90/80 (9/8)  că o parte semnificativă a schimburilor comerciale externe are loc între filialele societăţilor multina- ţionale, schimburi mai...
2 noiembrie, 2021
organizaţie pro- fesional-ştiinţifică neguvernamentală, nonprofit, independentă, în afara partidelor politice, întemeiată pe principii de democraţie deplină şi reală, de utilitate publică şi naţională, care îşi propune să contribuie la sporirea rolului şi eficienţei muncii economiştilor în procesul dezvoltării economiei româneşti, pentru asigurarea cadrului...
2 noiembrie, 2021
(A.S.E.A.N.), organizaţie economică internaţio- nală, cu caracter regional, înfiinţată în 1967 prin Tratatul semnat de miniştrii de externe din Indonezia, Malaesia, Filipine, Singapore şi Thailanda. Obiec- tivele generale ale acestei asociaţii sunt: accelerarea creşterii economice, progresul social şi dezvoltarea culturală în regiunea Asiei...
2 noiembrie, 2021
termen introdus de Delmar S. Harder în 1948 pentru a desemna controlul automat al proceselor tehnologice. În prezent, termenul de a. este utilizat pentru a desemna o formă a progresului tehnic şi descrie situaţiile în care maşinile controlează funcţionarea maşinilor în asemenea...
2 noiembrie, 2021
manieră în care diferitele persoane se raportează, în procesul luării deciziilor, la caracterul probabilist al evenimentelor. Există astfel posibilitatea ca, pe baza experienţei acumulate, indivizii să încerce să se asigure în faţa riscului. În acest sens, teoria şi prac- tica internaţională pun în evidenţă posibilitatea...
2 noiembrie, 2021
consumul de bunuri şi servicii finale de către producătorul însuşi  A. există dintotdeauna  şi peste tot, în toate economiile. Importanţa sa este în funcţie de nivelul dezvoltării economiei. În economiile de tip agrar tradiţional, a. este mai amplu, pe când în economiile de...
2 noiembrie, 2021
convenţie care reuneşte, pe baza liberului consimţământ  şi liberei iniţiative, mai multe persoane, prin unul sau mai multe interese comune permanente. A.e. constituie o formă de organizare a utilizării în comun a factorilor de producţie aflându-se în proprietatea privată a celor care...
2 noiembrie, 2021
(finanţare internă), asigurarea desfăşurării activităţii agenţilor economici, satisfacerea nevoilor curente de producţie, a celor de investiţii şi a altor necesităţi din resurse proprii fără a apela la surse externe (contractarea de credite bancare, emisiunea de hârtii de valoare etc.). A....
2 noiembrie, 2021
termen folosit pentru a desemna verificarea profesională a unei informaţii/situaţii în vederea expri- mării unei opinii competente, argumentate şi independente pe baza raportării la un criteriu (standard) de calitate. A. înseamnă verificare, revizie contabilă sau control financiar realizat de un specialist, de un...
2 noiembrie, 2021
forma de cooperare internaţională, pe bază contractuală, care urmăreşte realizarea de către o firmă sau instituţie a unor obiective economico-sociale, proiecte, lucrări publice într-o altă ţară, cu sau fără participarea ţării beneficiare, ajutor, sprijin, cooperare materială sau financiară în relaţiile dintre ţări. Ea este acordată, de...
2 noiembrie, 2021
(1833-1909), economist român, agronom, profesor universitar, om politic cu vederi progresiste, ministru şi prim-ministru în mai multe guverne liberale, membru şi preşedinte al Academiei Române. P.S. Aurelian a militat pentru progresul  şi independenţa economică  şi politică  a României, a elaborat o teorie proprie privind industrializarea ţării;...
2 noiembrie, 2021
aspect esenţial al situaţiei specifice în care se află economia mondială contemporană, datorită structurii eterogene a acesteia, fiind alcătuită din ţări cu niveluri economice diferite. Ca urmare, peste jumătate din populaţia globului (56,1%) se află în ţările cu economie subdezvoltată, în care P.N.B. variază de...
2 noiembrie, 2021

AVANTAJE COMPETITIVE

teorie contempo- rană cu privire la eficienţa schimburilor externe, conform căreia eficienţa comerţului exterior depinde mai ales de capacitatea ţărilor, a unităţilor economice din diferitele ţări de a

AXIOMELE PREFERINŢELOR CONSUMATORULUI

AXIOMELE PREFERINŢELOR CONSUMA- TORULUI (în teoria subiectivă a consumatorului individual), ipoteze ale analizei comportamentului consumatorului şi ale testării caracterului raţional al acestui comportament. A.p.c. sunt: comparaţia, tran- zitivitatea, cantitatea (insaturaţie),

AXIOMA PREFERINŢELOR REVELATE

fun- damentul unei teorii a cererii, care se bazează numai pe fenomene observabile şi măsurabile. În cadrul acestei teorii, accentul cade pe comportamentul con- sumatorului, nu pe

AVUŢIE

 stocul de bunuri în posesiunea agenţilor economici (gospodării, firme, administraţii publice şi private etc.) la un moment dat. A. este deci o mărime de stoc care poate

AVUŢIE NAŢIONALĂ

totalitatea bunurilor existente la un moment dat într-o anumită  ţară, indiferent de forma de proprietate în care se află. Volumul total al a. unei ţări nu rezultă însă din însumarea posesiunilor

AUTORITĂŢI DE REGLEMENTARE

(agenţii de reglementare), reprezintă instituţii autonome de la care emană norme, reguli, standarde etc., cu putere de lege secundară, prin care se asigură condiţii egale agenţilor economici de

AUTONOMIE ECONOMICĂ

termen care carac- terizează relaţiile dintre unităţile economice într-o economie de schimb, relevând independenţa decizională a acestora. A.e. presupune că unităţile economice au dreptul de decizie în ceea ce priveşte

AVANTAJ COMPARATIV ABSOLUT

principiu, teorie, prin care se fundamentează rolul comerţului exterior în dezvoltarea economică a ţărilor participante la schimburi. A.c.a. presupune că specia- lizarea internaţională a unei ţări are ca efect obţinerea acelor bunuri reţinute

a.c. dinamice.

ielile  şi costurile  oportunităţii  Anglia Portugalia  Bunurile Cheltuieli  Costurile  oportunităţii Cheltuieli Costurile  oportunităţii  Vin (1 galon)  120  120/100 (6/5)  80  80/90 (8/9)  Pânză (1 yard)  100  100/120 (5/6)  90  90/80 (9/8)  că o parte

ASOCIAŢIA GENERALĂ A ECONOMIŞTI-LOR DIN ROMÂNIA (A.G.E.R.)

organizaţie pro- fesional-ştiinţifică neguvernamentală, nonprofit, independentă, în afara partidelor politice, întemeiată pe principii de democraţie deplină şi reală, de utilitate publică şi naţională, care îşi propune să contribuie la

ASOCIAŢIA NAŢIUNILOR DIN ASIA DE SUD-EST

(A.S.E.A.N.), organizaţie economică internaţio- nală, cu caracter regional, înfiinţată în 1967 prin Tratatul semnat de miniştrii de externe din Indonezia, Malaesia, Filipine, Singapore şi Thailanda. Obiec- tivele generale

AUTOMATIZARE

termen introdus de Delmar S. Harder în 1948 pentru a desemna controlul automat al proceselor tehnologice. În prezent, termenul de a. este utilizat pentru a desemna o

ATITUDINE ÎN FAŢA RISCULUI

manieră în care diferitele persoane se raportează, în procesul luării deciziilor, la caracterul probabilist al evenimentelor. Există astfel posibilitatea ca, pe baza experienţei acumulate, indivizii să încerce să se

AUTOCONSUM

consumul de bunuri şi servicii finale de către producătorul însuşi  A. există dintotdeauna  şi peste tot, în toate economiile. Importanţa sa este în funcţie de nivelul dezvoltării economiei. În

ASOCIAŢIE ECONOMICĂ

convenţie care reuneşte, pe baza liberului consimţământ  şi liberei iniţiative, mai multe persoane, prin unul sau mai multe interese comune permanente. A.e. constituie o formă de organizare a

AUTOFINANŢARE

(finanţare internă), asigurarea desfăşurării activităţii agenţilor economici, satisfacerea nevoilor curente de producţie, a celor de investiţii şi a altor necesităţi din resurse proprii fără a apela

AUDIT

termen folosit pentru a desemna verificarea profesională a unei informaţii/situaţii în vederea expri- mării unei opinii competente, argumentate şi independente pe baza raportării la un criteriu (standard)

ASISTENŢĂ PENTRU DEZVOLTARE

forma de cooperare internaţională, pe bază contractuală, care urmăreşte realizarea de către o firmă sau instituţie a unor obiective economico-sociale, proiecte, lucrări publice într-o altă ţară, cu sau

AURELIAN, PETRU S.

(1833-1909), economist român, agronom, profesor universitar, om politic cu vederi progresiste, ministru şi prim-ministru în mai multe guverne liberale, membru şi preşedinte al Academiei Române. P.S. Aurelian a militat

ASIMETRIE ÎNTRE NIVELURILE DE DEZ-VOLTARE ECONOMICĂ

aspect esenţial al situaţiei specifice în care se află economia mondială contemporană, datorită structurii eterogene a acesteia, fiind alcătuită din ţări cu niveluri economice diferite. Ca urmare, peste jumătate

AVANTAJE COMPETITIVE

teorie contempo- rană cu privire la eficienţa schimburilor externe, conform căreia eficienţa comerţului exterior depinde mai ales de capacitatea ţărilor, a unităţilor economice din diferitele ţări de a

AXIOMELE PREFERINŢELOR CONSUMATORULUI

AXIOMELE PREFERINŢELOR CONSUMA- TORULUI (în teoria subiectivă a consumatorului individual), ipoteze ale analizei comportamentului consumatorului şi ale testării caracterului raţional al acestui comportament. A.p.c. sunt: comparaţia, tran- zitivitatea, cantitatea (insaturaţie),

AXIOMA PREFERINŢELOR REVELATE

fun- damentul unei teorii a cererii, care se bazează numai pe fenomene observabile şi măsurabile. În cadrul acestei teorii, accentul cade pe comportamentul con- sumatorului, nu pe

AVUŢIE

 stocul de bunuri în posesiunea agenţilor economici (gospodării, firme, administraţii publice şi private etc.) la un moment dat. A. este deci o mărime de stoc care poate

AVUŢIE NAŢIONALĂ

totalitatea bunurilor existente la un moment dat într-o anumită  ţară, indiferent de forma de proprietate în care se află. Volumul total al a. unei ţări nu rezultă însă din însumarea posesiunilor

AUTORITĂŢI DE REGLEMENTARE

(agenţii de reglementare), reprezintă instituţii autonome de la care emană norme, reguli, standarde etc., cu putere de lege secundară, prin care se asigură condiţii egale agenţilor economici de

AUTONOMIE ECONOMICĂ

termen care carac- terizează relaţiile dintre unităţile economice într-o economie de schimb, relevând independenţa decizională a acestora. A.e. presupune că unităţile economice au dreptul de decizie în ceea ce priveşte

AVANTAJ COMPARATIV ABSOLUT

principiu, teorie, prin care se fundamentează rolul comerţului exterior în dezvoltarea economică a ţărilor participante la schimburi. A.c.a. presupune că specia- lizarea internaţională a unei ţări are ca efect obţinerea acelor bunuri reţinute

a.c. dinamice.

ielile  şi costurile  oportunităţii  Anglia Portugalia  Bunurile Cheltuieli  Costurile  oportunităţii Cheltuieli Costurile  oportunităţii  Vin (1 galon)  120  120/100 (6/5)  80  80/90 (8/9)  Pânză (1 yard)  100  100/120 (5/6)  90  90/80 (9/8)  că o parte

ASOCIAŢIA GENERALĂ A ECONOMIŞTI-LOR DIN ROMÂNIA (A.G.E.R.)

organizaţie pro- fesional-ştiinţifică neguvernamentală, nonprofit, independentă, în afara partidelor politice, întemeiată pe principii de democraţie deplină şi reală, de utilitate publică şi naţională, care îşi propune să contribuie la

ASOCIAŢIA NAŢIUNILOR DIN ASIA DE SUD-EST

(A.S.E.A.N.), organizaţie economică internaţio- nală, cu caracter regional, înfiinţată în 1967 prin Tratatul semnat de miniştrii de externe din Indonezia, Malaesia, Filipine, Singapore şi Thailanda. Obiec- tivele generale

AUTOMATIZARE

termen introdus de Delmar S. Harder în 1948 pentru a desemna controlul automat al proceselor tehnologice. În prezent, termenul de a. este utilizat pentru a desemna o

ATITUDINE ÎN FAŢA RISCULUI

manieră în care diferitele persoane se raportează, în procesul luării deciziilor, la caracterul probabilist al evenimentelor. Există astfel posibilitatea ca, pe baza experienţei acumulate, indivizii să încerce să se

AUTOCONSUM

consumul de bunuri şi servicii finale de către producătorul însuşi  A. există dintotdeauna  şi peste tot, în toate economiile. Importanţa sa este în funcţie de nivelul dezvoltării economiei. În

ASOCIAŢIE ECONOMICĂ

convenţie care reuneşte, pe baza liberului consimţământ  şi liberei iniţiative, mai multe persoane, prin unul sau mai multe interese comune permanente. A.e. constituie o formă de organizare a

AUTOFINANŢARE

(finanţare internă), asigurarea desfăşurării activităţii agenţilor economici, satisfacerea nevoilor curente de producţie, a celor de investiţii şi a altor necesităţi din resurse proprii fără a apela

AUDIT

termen folosit pentru a desemna verificarea profesională a unei informaţii/situaţii în vederea expri- mării unei opinii competente, argumentate şi independente pe baza raportării la un criteriu (standard)

ASISTENŢĂ PENTRU DEZVOLTARE

forma de cooperare internaţională, pe bază contractuală, care urmăreşte realizarea de către o firmă sau instituţie a unor obiective economico-sociale, proiecte, lucrări publice într-o altă ţară, cu sau

AURELIAN, PETRU S.

(1833-1909), economist român, agronom, profesor universitar, om politic cu vederi progresiste, ministru şi prim-ministru în mai multe guverne liberale, membru şi preşedinte al Academiei Române. P.S. Aurelian a militat

ASIMETRIE ÎNTRE NIVELURILE DE DEZ-VOLTARE ECONOMICĂ

aspect esenţial al situaţiei specifice în care se află economia mondială contemporană, datorită structurii eterogene a acesteia, fiind alcătuită din ţări cu niveluri economice diferite. Ca urmare, peste jumătate

știri

rrr